Skip Navigation?
 

ภาพรวม

แผนประกัน “รักษ์คุณ รักษ์ครอบครัว”
ได้ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้เอาประกัน ที่ยังโสด หรือสมรสแล้ว และ/หรือมีบุตร
อีกทั้งผู้ที่เป็นภรรยาหรือสามียังสามารถซื้อแผนสมรสเพื่อมอบเป็นของขวัญที่สื่อถึงความห่วงใยและการวางแผนอนาคตที่ดีให้กับคู่สมรสของคุณได้อีกด้วย

ผลประโยชน์*

ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพและต่ออายุได้จนถึงอายุ 65 ปี
ขยายความคุ้มครองให้กับคู่สมรสและบุตร (โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร) สำหรับคู่สมรสจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดเท่ากับผู้ถือกรมธรรม์หลัก สำหรับบุตรจะได้รับความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุและค่ารักษาเนื่องจากอุบัติเหตุเป็นจำนวน 25% ของผู้เอาประกันหลัก
ให้ความคุ้มครองสูง สำหรับในกรณีการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ และขยายความคุ้มครองถึงกรณีขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย และมีค่ารักษาพยาบาลกรณีต้องเข้ารับการรักษาอันเนื่องจากอุบัติเหตุ

 

คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลกในกรณีบาดเจ็บและอุบัติเหตุ

ใครสามารถสมัครแผนนี้ได้บ้าง

ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 20-60 ปี

ความคุ้มครอง*

ความคุ้มครอง ทุนประกัน / คน        %ผลประโยชน์
สำหรับผู้เอาประกันภัย และ/หรือ คู่สมรส  สำหรับบุตร
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ 500,000 100% 25%
ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000
กรณีถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 250,000
กรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ 250,000
ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุต่อครั้ง 50,000

 

*หมายเหตุ : ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้
คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง
 

ราคาเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันรายเดือน

เบี้ยประกัน

แผนรายเดี่ยว

273

แผนคู่สมรส

518

แผนครอบครัว

683

ซื้อแผนประกัน

ทางโทรศัพท์ที่ 0 2649 1999 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.)