นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เราดำเนินธุรกิจด้วยเสมอมา  "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ระบุและเกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลอื่น (เช่น ผู้อยู่ในอุปการะของท่าน)  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายถึงวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมทั้งผ่านเว็บไซต์นี้ ("ไซต์") และโดยวิธีอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น จากแบบฟอร์มการสมัคร และแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน การโทรศัพท์ อีเมล และการสื่อสารอื่นใดกับเรา รวมถึงจาก ผู้ตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ พยาน หรือ บุคคลที่สามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจของเรากับท่าน)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียด ดังนี้

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาได้ที่: Thailand.cc@aig.com

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือผู้ที่อยู่ในความอุปการะของท่านที่บริษัทได้ทำการเก็บรวบรวมนั้น จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ ดังระบุด้านล่างนี้ ซึ่งอาจมีรายละเอียดมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของท่านกับบริษัท (เช่น เป็นลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท หรือเป็นผู้เอาประกันภัยหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องแต่ไม่ได้ถือกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท หรือ เป็นพยาน หรือเป็นนายหน้าประกันภัย หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเป็นบุคคลอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)  

 • ข้อมูลที่เป็นการระบุตัวตนทั่วไปและข้อมูลในการติดต่อ 
  ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเบอร์โทรศัพท์ เพศ สถานภาพทางการสมรส สถานภาพทางครอบครัว วันเดือนปีเกิด รหัสผ่าน ประวัติการศึกษา รูปพรรณสัณฐาน บันทึกเรื่องต่าง ๆ เช่น ประวัติการขับขี่ รูปถ่าย ประวัติการทำงาน ทักษะและประสบการณ์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและข้อมูลหน่วยงานที่สังกัดของบุคคลนั้น ความสัมพันธ์กับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันหรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง รวมถึงรายละเอียดวันที่และสาเหตุการตาย การได้รับบาดเจ็บหรือการทุพพลภาพ
 • เลขที่บัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
  เลขที่บัตรประกันสังคม หรือหมายเลขประจำตัวประกันสังคม  เลขที่หนังสือเดินทาง เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขบัตรประจำตัวทหาร เลขที่ใบขับขี่หรือใบอนุญาตอื่น ๆ 
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดทางบัญชี 
  หมายเลขบัตรใช้ชำระเงิน หมายเลขบัญชีธนาคารและรายละเอียดทางบัญชี ประวัติสินเชื่อและคะแนนสินเชื่อ รายละเอียดทรัพย์สิน รายได้และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ 
 • สภาวะการเจ็บป่วยและภาวะทางสุขภาพ
  สภาวะการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ภาวะทางสุขภาพ ข้อมูลการบาดเจ็บหรือการทุพพลภาพ ข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่เคยได้รับ  ข้อมูลสุขนิสัยส่วนบุคคล (เช่น การสูบบุหรี่ หรือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ข้อมูลใบสั่งยาของแพทย์ และประวัติทางการแพทย์
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
  ในบางกรณี (เช่น กรณีที่ท่านทำประกันภัยผ่านทางหุ้นส่วนด้านการตลาดซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น องค์กรทางการค้า องค์กรทางด้านศาสนา หรือองค์กรทางการเมือง) บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีความละเอียดอ่อนอันเกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกภาพของสหภาพการค้า ความเชื่อทางศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว หรือข้อมูลทางด้านพันธุกรรมของท่าน   นอกจากนี้ การดำเนินการป้องกัน หรือกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการฉ้อฉล อาจเป็นผลให้บริษัทได้รับมาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งของท่าน  และในบางกรณีบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่นๆ โดยที่ท่านสมัครใจให้ข้อมูลนั้นเอง (เช่น ท่านได้แสดงเจตจำนงเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ที่เป็นไปตามความเชื่อทางศาสนาของท่าน)
 • บันทึกข้อมูลการสนทนาทางโทรศัพท์
  บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ในกรณีที่ท่านติดต่อกับตัวแทนหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท
 • ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อโกง และการฟอกเงิน 
  ตัวอย่างเช่น ผู้รับประกันภัยต้องแบ่งปันข้อมูลที่ผ่านมาเกี่ยวกับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อวัตถุประสงค์นี้
 • ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการต่าง ๆ ได้
  รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งและรูปพรรณของตัวทรัพย์ที่เอาประกัน (เช่น ที่อยู่ที่ตัวทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ป้ายทะเบียนของยานยนต์ หรือหมายเลขตัวเครื่อง) ตารางการเดินทาง  กลุ่มอายุของบุคคลที่ท่านประสงค์จะเอาประกัน หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย และ หมายเลขการเกิดเหตุ รายละเอียดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือรายละเอียดความเสียหาย สาเหตุของความเสียหาย ประวัติอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของท่านในฐานะกรรมการหรือหุ้นส่วน หรือเจ้าของหรือ   ผู้ได้รับผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร และข้อมูลเกี่ยวกับการเอาประกันรายอื่น ๆ ของท่าน
 • ความพึงพอใจในด้านการตลาด และ ข้อคิดเห็นของลูกค้า 
  ท่านอาจแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านการตลาด การเข้าร่วมการประกวดแข่งขันหรือจับฉลากชิงรางวัล หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจถึงความพึงพอใจของลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้เพื่อการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านและบุคคลอื่น ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบาย เงื่อนไขข้อตกลง เว็บไซต์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ให้แก่ท่าน
 • เพื่อพิจารณาตัดสินว่าบริษัทควรรับประกันภัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรณีใดกรณีหนึ่งหรือไม่ รวมทั้งเพื่อการให้ประกันหรือบริการความช่วยเหลือต่าง  ๆ เช่น การประเมิน  การดำเนินการ และการเจรจาตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทน นอกจากนี้ ในบางกรณีอาจรวมถึงการดำเนินการจัดการข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนด้วย
 • เพื่อประเมินว่าท่านเข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดสำหรับการใช้แผนชำระเบี้ยประกันประเภทหนึ่งประเภทใดหรือไม่  รวมทั้ง เพื่อดำเนินการเรื่องการชำระเบี้ยประกันหรือการชำระเงินในส่วนอื่น ๆ 
 • เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การฝึกอบรม และการรักษาความปลอดภัย (เช่น ในเรื่องการบันทึกหรือการตรวจสอบการสนทนาทางโทรศัพท์ของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท)
 • เพื่อการป้องกัน การแสวงหาข้อเท็จจริงและการสืบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรม รวมถึงการกระทำอันเป็นการฉ้อฉลและการฟอกเงิน รวมทั้ง เพื่อการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเชิงพาณิชย์อื่น ๆ
 • เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และวิจัยด้านการตลาด รวมถึง การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • เพื่อให้ข้อมูลด้านการตลาดกับท่าน ( รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการอื่น ๆ ที่เสนอโดยบุคคลภายนอกผู้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทที่ได้รับการคัดสรรมาแล้ว) ทั้งนี้ ตามความจำนงของท่านที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท
 • เพื่อจัดให้มีการบริการทางเว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือความชอบส่วนบุคคลของท่านโดยการนำเสนอข้อมูลหรือการโฆษณาที่คัดสรรมาเป็นการเฉพาะสำหรับท่าน
 • เพื่อให้ผู้ที่ท่านได้ส่งข้อความผ่านทางเว็บไซต์ไปให้นั้นได้ทราบว่าท่านคือบุคคลใด
 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน การจับฉลากชิงรางวัล หรือกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ อันคล้ายคลึงกัน รวมทั้งการจัดการในกิจกรรมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวนี้บางประเภทอาจมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ดังนั้น ท่านควรศึกษาถึงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเหล่านั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน
 • เพื่อการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนภายในของบริษัท รวมถึง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี การเงินและการบัญชี การจัดส่งใบเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลและการจัดการทางเว็บไซต์ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ การจัดการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
 • เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการจัดการตามคำร้องขอในการเข้าถึงข้อมูลหรือการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กฎหมายภายในประเทศ) เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน  กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้ง เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย และปฏิบัติตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่รัฐ (รวมถึง คำร้องขอของเจ้าหน้าที่รัฐในต่างประเทศด้วย) 
 • เพื่อกำหนดและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือให้การคุ้มครองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือของกลุ่มบริษัทในเครือหรือของผู้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจประกันภัยทุกราย รวมทั้ง ให้การคุ้มครองสิทธิทั่วไป  คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล คุ้มครองความปลอดภัย คุ้มครองทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือของกลุ่มบริษัทในเครือ หรือของท่าน หรือของบุคคลอื่นๆ และดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นเพื่อบรรเทาหรือเยียวยาความเสียหายของบริษัท

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีเครือข่ายโยงใยทั่วโลก บริษัทจึงอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่นที่อยู่ต่างประเทศ (รวมถึง ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกับหลักภายในประเทศของท่าน) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  เช่น บริษัทอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปเพื่อดำเนินการในเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากการประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศและจัดให้มีบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินในระหว่างที่ท่านอยู่ต่างประเทศ บริษัทอาจมีการส่งข้อมูลไปให้กลุ่มบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ หุ้นส่วนทางธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ต่างประเทศด้วย

กลุ่มที่อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้นั้น มีดังต่อไปนี้ 

 • กลุ่มบริษัทในเครือ
  เอไอจี ประเทศไทยอาจเปิดเผยและ / หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระบบของกลุ่ม เอไอจี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของเรา เราเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีไว้ใช้ร่วมกัน  เอไอจี ประเทศไทยได้มีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทโดยจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น 
 • บริษัทประกันหรือตัวแทนจำหน่ายอื่น ๆ 
  ในการดำเนินการด้านการตลาด การรับประกันภัย และ การดำเนินการเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน เอไอจี ประเทศไทย อาจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับประกันภัยรายอื่น ๆ  ผู้รับประกันภัยต่อ นายหน้าประกันภัย นายหน้าประกันภัยต่อ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางและตัวแทนอื่น ๆ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่าย หรือหุ้นส่วนด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือสถาบันทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ หรือหุ้นส่วนธุรกิจรายอื่น ๆ 
 • ผู้ให้บริการของบริษัท
  ผู้ให้บริการของบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น ผู้ที่มีวิชาชีพทางการแพทย์ นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เชี่ยวชาญ นักกฎหมาย และบุคคลภายนอกผู้เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการเดินทางและบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ ผู้ให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบริการให้ความสะดวกและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ การโฆษณา การตลาด การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ทางด้านการตลาด ธนาคารและสถาบันการเงินที่บริษัทมีบัญชีอยู่ บุคคลภายนอกที่เป็นผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน    ผู้ให้บริการด้านการจัดการบันทึกข้อมูลและเอกสาร ผู้ตรวจสอบเรื่องค่าสินไหมทดแทนและผู้เจรจาตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทน ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง นักวิศวกร ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษาคณะลูกขุน ผู้แปลเอกสาร รวมทั้งบุคคลภายนอกทั้งหลายอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่บริษัทว่าจ้างให้ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านต่าง ๆ 
 • เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในทางคดี
  เอไอจี ประเทศไทย อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (รวมถึง คณะกรรมการสินไหมทดแทนของผู้ทำงาน ศาล เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ทางด้านภาษี และพนักงานสืบสวนคดีอาญา) และบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งรวมถึง พนักงานบัญชี   ผู้ตรวจสอบบัญชี นักกฎหมาย ที่ปรึกษาอื่นๆ หรือตัวแทนของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ ตามที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม (ก) เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายต่างประเทศด้วย (ข) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย (ค) เพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศด้วย (ง) เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท (จ) เพื่อคุ้มครองการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือของกลุ่มบริษัทในเครือ (ฉ) เพื่อคุ้มครองสิทธิทั่วไป สิทธิส่วนบุคคล การคุ้มครองความปลอดภัย คุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและ/หรือของกลุ่มบริษัทในเครือ หรือของท่าน หรือของบุคคลอื่นๆ และ (ช) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาหรือเยียวยาความเสียหายของบริษัท
 • บุคคลภายนอกอื่น ๆ
  บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ได้รับการชำระเงิน ผู้ให้บริการในกรณีฉุกเฉิน (เช่น พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ให้บริการทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน) ผู้จำหน่ายปลีก เครือข่าย องค์กร หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์  ผู้ให้บริการขนส่ง บริษัทศูนย์ข้อมูลเครดิต บริษัทที่ให้บริการรายงานข้อมูลเครดิต และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  รวมถึง ผู้ซื้อ หรือผู้ที่มีแผนจะซื้อหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การขายกิจการ การร่วมทุน การโอนสิทธิเรียกร้อง การโอนกิจการ หรือ ธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด และไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการหรือการนำเสนอโครงการ  [เราอาจบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทะเบียนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผู้รับประกันอื่นๆด้วย เราอาจต้องค้นหาข้อมูลเหล่านี้เพื่อการตรวจสอบ ป้องกันและเพื่อการตรวจสอบการฉ้อโกง] 

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการแบ่งปันด้วยตัวท่านเองด้วยการใส่ข้อมูลลงกระดานข้อความ การสนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ต การใส่ข้อมูลลงในหน้าประวัติผู้ใช้ การเขียนบันทึกลงในเว็บไซต์ หรือด้วยบริการอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ที่เปิดให้ท่านสามารถนำข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ บันทึกลงได้  บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้นำไปลงไว้หรือเปิดเผยผ่านทางบริการดังกล่าวข้างต้นนั้น จะกลายเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เข้าชมเว็บไซต์อาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ดังนั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลอื่นใดไปเปิดเผยทางเว็บไซต์ 

เอไอจี ประเทศไทยได้มีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทั้งทางเทคนิค ทางกายภาพ ทางกฎหมายและมาตรการภายในขององค์กร ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการคุ้มครองและการเก็บรักษาข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบการจัดเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีความปลอดภัยได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม หากท่านมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทนั้นมีความไม่ปลอดภัย (เช่น ท่านเห็นว่าเกิดความบกพร่องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัท) ขอให้ท่านรีบแจ้งบริษัททันที (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “บุคคลที่ท่านสามารถติดต่อเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น)

ในกรณีที่เอไอจี ประเทศไทย มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการต่าง ๆ เอไอจี ประเทศไทย จะทำการพิจารณาคัดเลือก ผู้ให้บริการอย่างรอบคอบ โดยผู้ให้บริการเหล่านั้นต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับในข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

เอไอจี ประเทศไทย ได้กำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้น เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความถูกต้อง และครบถ้วนเพียงพอที่จะให้การต่าง ๆ สามารถสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชุดนี้ เอไอจี ประเทศไทย จะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้การต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายที่กำหนดระยะเวลาหรืออนุญาตให้มีการเก็บรักษาได้นานกว่านั้น

ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นกับเอไอจี ประเทศไทย บริษัทถือว่าท่านตกลงที่จะ (ก) แจ้งให้ผู้นั้นทราบถึงรายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชุดนี้ และ (ข) ขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อการเก็บ ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึง การถ่ายโอนไปยังต่างประเทศด้วย) ของบุคคลนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้


บริษัทจะเปิดโอกาสเป็นระยะ ๆ ให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจทางด้านการตลาด รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับท่าน นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง Thailand.cc@aig.com หรือโดยการเขียนจดหมายมายัง : บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ชั้น 21 - 23 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์  เลขที่ 989  ถนนพระรามที่ 1  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330  เพื่อแจ้งให้บริษัททราบถึงความพึงพอใจทางด้านการตลาดของท่าน หรือการไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดของบริษัท

ในกรณีที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการตลาดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากต่อมาท่านไม่ประสงค์ที่จะรับอีกต่อไป  ท่านสามารถขอให้บริษัทยุติการส่งข้อมูลดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยการกด “ยกเลิกการรับข่าวสาร” เพื่อทำการยกเลิก ข้อความที่ว่านี้จะปรากฎอยู่ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   ทุกฉบับ หรือท่านอาจติดต่อบริษัทตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ข้างต้นก็ได้

ทางเลือกเพิ่มเติม:

 • ในกรณีที่บริษัทมีการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์ (เช่น เอสเอ็มเอส ) หรือโทรศัพท์ติดต่อไปหาท่าน หรือส่งจดหมายไปหาท่าน  หากท่านไม่ประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อในช่องทางดังกล่าวอีกต่อไป ท่านอาจขอให้บริษัทยุติการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับการตลาดของบริษัทได้ โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ข้างต้น 
 • ในกรณีที่บริษัทมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับกลุ่มบริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการตลาดของบริษัทนั้น ๆ หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับกลุ่มบริษัทในเครืออีกต่อไป ท่านอาจขอให้บริษัทยุติการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ข้างต้น
 • ในกรณีที่บริษัทมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหุ้นส่วนบุคคลภายนอกบางรายที่ได้รับเลือกสรรจากทางบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของหุ้นส่วนนั้น ๆ หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนเหล่านั้นอีกต่อไป ท่านอาจขอให้บริษัทยุติการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ข้างต้น
 • บริษัทมีความตั้งใจที่จะทำการยุติการติดต่อสื่อสารหรือการแบ่งปันข้อมูลตามคำขอของท่านภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัทได้ทำการแบ่งปันให้กับบุคคลภายนอกไปก่อนแล้วนั้นบริษัทไม่สามารถทำการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้  (ซึ่งหมายถึงบุคคลที่บริษัทได้ทำการแบ่งปันข้อมูลให้ไปเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่บริษัทได้ดำเนินการตามคำร้องขอให้ยุติการแบ่งปันข้อมูลของท่าน) นอกจากนี้ แม้ว่าท่านจะขอให้บริษัทยุติการติดต่อสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวกับการตลาด แต่ท่านไม่อาจขอให้บริษัทยุติการติดต่อสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ ดังนั้น หากท่านได้แสดงความจำนงขอให้บริษัทยุติการส่งข้อมูลด้านการตลาดแล้วก็ตาม บริษัทก็ยังคงสามารถจัดส่งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สำคัญ ๆ ให้แก่ท่านต่อไปได้

ในบางประเทศ ปัจเจกชนอาจมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการร้องขอให้ลบหรือยับยั้งข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลบางประการได้  หากท่านมีความประสงค์ให้บริษัทดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ หรือมีคำถามหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถร้องขอหรือสอบถามมายังบริษัทตามรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ข้างต้นในส่วนของ “บุคคลที่ท่านสามารถติดต่อเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ” อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการที่ท่านไม่สามารถเข้าถึง ทำการแก้ไข คัดค้าน หรือลบ หรือยับยั้งได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละประเทศ

“ข้อมูลอื่น ๆ” หมายถึงข้อมูลอื่นใดที่ไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะที่บ่งชี้ตัวบุคคลของท่าน เช่น

 • ข้อมูลที่รวบรวมได้จากอินเทอร์เน็ต (Browser Information) หรือโปรแกรมค้นดูเว็บ
 • ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุกกี้ (Cookies) พิกเซลแท็ก (Pixel Tags) และเทคโนโลยีอื่นๆ 
 • ข้อมูลทางประชากร (Demographic Information)  และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท และ
 • ข้อมูลรวม (Aggregated Information)

บริษัทและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของบริษัทอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet Browser) หรือโปรแกรมค้นดูเว็บ  
  เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะทำการรวบรวมข้อมูลบางอย่าง เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (ซึ่งเป็นหมายเลขของคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต)  ความละเอียดในการแสดงผล ประเภทระบบปฏิบัติการ (เช่น ระบบวินโดว์หรือแมค) และรุ่น  รวมทั้งประเภทและรุ่นของอินเทอร์เน็ต  ข้อมูลระยะเวลาการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและข้อมูลเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณระดับการใช้งานทางเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาเซิร์ฟเวอร์หรือ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเว็บไซต์ เป็นต้น
 • โดยการใช้คุกกี้ (Cookies) 
  คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลที่ได้มีการเก็บบันทึกไว้โดยตรงในคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อยู่ คุกกี้เป็นตัวช่วยให้บริษัททราบว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใดเป็นคอมพิวเตอร์ของท่าน และช่วยให้บริษัทสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น ประเภทของอินเทอร์เน็ต ข้อมูลระยะเวลาในการใช้งานทางเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชม ข้อมูลการตั้งค่าภาษาที่ใช้ บริษัทอาจนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานหรือการท่องอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การแสดงผลข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อการเก็บสถิติข้อมูลการเข้าใช้งานหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ยังเป็นตัวช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอโฆษณาหรือข้อเสนอที่ตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุดได้ นอกจากนี้ บริษัทยังใช้คุกกี้ในการติดตามถึงผลตอบรับของท่านที่มีต่อการโฆษณาของบริษัท รวมทั้ง เพื่อติดตามถึงการใช้เว็บไซต์อื่นๆ ของท่านด้วย
  บริษัทมีการใช้บริการบริษัทโฆษณาที่มีอยู่หลากหลายซึ่งหนึ่งในนั้นคือการโฆษณาของบริษัทกูเกิล (Google) ที่เรียกว่าดับเบิลคลิก (DoubleClick)  หากท่านไม่ประสงค์ให้คุกกี้ของการโฆษณาดับเบิลคลิกเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ในเว็บไซต์ www.doubleclick.com/privacy/index.aspx.  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปฏิเสธการรับคุกกี้ตัวอื่น ๆ ที่บริษัทใช้อยู่ได้ โดยการเข้าไปปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์หรือโปรแกรมค้นดูเว็บของท่านได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธตัวคุ้กกี้ของท่านอาจส่งผลให้การใช้งานเว็บไซต์หรือการใช้บริการออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางรายการของท่านติดขัดหรือไม่สะดวกเท่าที่ควร  
 • โดยการใช้พิกเซลแท็ก (pixel tag) เครื่องบอกตำแหน่ง (web beacons) เคลียร์จิ๊ฟ (clear GIFs) หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกัน
  โดยการใช้พิกเซลแท็ก (pixel tag) เครื่องบอกตำแหน่ง (web beacons) เคลียร์จิ๊ฟ (clear GIFs) หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะนำไปใช้ควบคู่ไปกับหน้าเว็บไซต์บางส่วน และข้อความจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML-formatted e-mail messages) ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามการตอบสนองของผู้ใช้งานเว็บไซต์และผู้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประเมินถึงความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการตลาดของบริษัท และเพื่อจัดเก็บสถิติการใช้งานทางเว็บไซต์และสถิติอัตราการตอบสนองทางเว็บไซต์ของลูกค้า   
  บริษัทได้ใช้บริการของออมนิเจอร์ อะโดบี (Adobe’s Omniture) ในการวัดผลและวิเคราะห์ โดยใช้คุกกี้ และเครื่องบอกตำแหน่ง เพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงการที่ลูกค้าใช้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัทได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น อะโดบี ไม่มีสิทธินำข้อมูลใดๆ ที่บริษัทได้ให้ไว้ไปใช้เพื่อการอื่นนอกเหนือจากที่จำเป็นในการให้บริการแก่บริษัท หากท่านมีความประสงค์ที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของออมนิเจอร์ อะโดบี หรือหากท่านไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือดำเนินการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ที่   http://www.omniture.com/privacy/policy#optout.  
 • โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน
  ข้อมูลบางอย่าง (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของท่านหรือช่องทางที่ท่านประสงค์ให้บริษัทใช้ในการติดต่อสื่อสารกับท่าน) เป็นข้อมูลที่ตัวท่านเองเป็นผู้ให้ไว้กับบริษัทด้วยความสมัครใจ  ข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวบุคคลของท่านแต่อย่างใด เว้นแต่จะมีการเอาข้อมูลในส่วนนี้ไปรวมกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
 • โดยการรวมข้อมูล
  บริษัทอาจทำการรวมข้อมูลบางอย่างเข้าด้วยกันและใช้ข้อมูลดังกล่าว (เช่น บริษัทอาจทำการรวมข้อมูลเพื่อคำนวณถึงอัตราส่วนของผู้ใช้บริการของบริษัทที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ใช้รหัสโทรศัพท์บางรหัส)
  ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลอื่น ๆ นั้น บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทอาจนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดได้ทั้งสิ้น เว้นแต่จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลอื่น ๆ เช่นเดียวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัทสามารถใช้และเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ได้ไม่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นในส่วนของ “ข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัททำการเก็บรวบรวม” เท่านั้นแต่บริษัทอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหลายทั้งปวงอันได้ระบุไว้ในส่วนของการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกด้วย 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชุดนี้ มิได้ใช้บังคับกับข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนบุคคลหรือแนวปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ของบุคคลภายนอก  และบริษัทไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบอย่างใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนบุคคลหรือแนวปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ของบุคคลภายนอกด้วย ซึ่งในที่นี้ รวมถึงเจ้าของเว็บไซต์ที่มีจุดเชื่อมโยงหรือจุดลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของตนที่ปรากฎอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท การให้มีจุดเชื่อมโยงหรือจุดลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ปรากฎอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทนั้นไม่ถือว่าบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในเครือได้ให้ความเห็นชอบแต่อย่างใด

เว็บไซต์ของบริษัทนั้นไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวข้องหรือต้องอาศัยการดำเนินการอย่างใด ๆ โดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า สิบห้า (15) ปี  ดังนั้น หากท่านเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า สิบห้า (15) ปี  กรุณาอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางเว็บไซต์

บริษัทมีการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชุดนี้อยู่เป็นประจำ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายของบริษัททันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและบทบัญญัติของกฎหมาย  สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายชุดนี้นั้นบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ท่านสามารถตรวจดูวันที่ที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุดได้จากวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ซึ่งปรากฏอยู่ด้านล่างสุดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

วันที่ปรับปรุงล่าสุด 1 มีนาคม 2564