Skip Navigation?
 
*=Required

Trip Information ซื้อประกันเดินทาง

Please select traveling destination
Please enter your Departure date
Please enter your valid Departure date
Date needs to be greater than today
Please enter your Return date.
Please enter your valid Return date
Return Date should not less than Departure date
Not over 180 days ไม่เกิน 180 วัน นับจากวันออกจากไทย

Select Plan เลือกแผนประกันภัยการเดินทาง (ทุกแผนสามารถขอวีซ่าได้ทุกประเทศ)

Travel Guard International

Plan A THB 1,489.00
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : TA6 5,000,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ : TA1 5,000,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย : TA2 250,000
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล : TA11 250,000
ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน : TA12 25,000
ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน : TA28 500
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา : TA7&TA8 จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : TA27 4,000,000
ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : TA16 จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน : TA17 จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว : TA19 6000
ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : TA20 60,000
ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ : TA21 25,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : TA23 30,000
ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : TA24 35,000
ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน : TA25 15,000
ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง : TA32 35,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน : TA29 20,000
ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า : TA30 25,000

Travel Guard International

Plan B THB 1,081.00
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : TA6 4,000,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ : TA1 3,000,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย : TA2 150,000
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล : TA11 150,000
ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน : TA12 15,000
ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน : TA28 300
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา : TA7&TA8 4,000,000
ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : TA27 3,000,000
ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : TA16 จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน : TA17 จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว : TA19 4000
ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : TA20 40,000
ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ : TA21 25,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : TA23 20,000
ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : TA24 25,000
ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน : TA25 10,000
ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง : TA32 25,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน : TA29 10,000
ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า : TA30 20,000

Travel Guard International

Plan C THB 699.00
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : TA6 1,500,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ : TA1 2,000,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย : TA2 70,000
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล : TA11 70,000
ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน : TA12 7,000
ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน : TA28 200
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา : TA7&TA8 2,000,000
ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : TA27 1,000,000
ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : TA16 จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน : TA17 จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว : TA19 -
ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : TA20 30,000
ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ : TA21 10,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : TA23 -
ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : TA24 2,500
ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน : TA25 5,000
ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง : TA32 2,500
ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน : TA29 -
ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า : TA30 15,000
Please select Travel Guard
Coverage Type
Departure Date
Return Date
Duration
Destination
Premium ---
Please enter name
Please enter last name
Please enter mobile number
Please enter email
Please select