พ.ร.บ.

แผนประกันภัยแบบคุ้มครองผู้

ประสบภัยจากรถ

                 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวม


ความคุ้มครองที่จำเป็นสำหรับความรับผิดตามกฎหมายของคุณต่อบุคคลที่สาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของบุคคลที่สาม,ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่บังคับให้ต้องมีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ*


แผนนี้เหมาะสำหรับเจ้าของรถยนต์ส่วนตัว ที่มองหาการประกันภัยรถยนต์ที่ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ตามที่กฎหมายกำหนด

การคุ้มครอง


ค่าชดเชยเบื้องต้น

ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีมีการสูญเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาล การเกิดสภาพทุพพลภาพถาวร การสูญเสียอวัยวะและค่าใช้จ่ายในงานศพ บริษัทจะจ่ายโดยพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของการชดเชยที่ไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิด

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากถนน

จ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ประสบภัย (รวมถึงการชดเชยเบื้องต้น) สำหรับกรณีที่ผู้ขับขี่รถกระทำความผิด ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต เกิดค่ารักษาพยาบาล เกิดสภาพทุพพลภาพถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ครอบคลุมการสูญเสียรายได้ในกรณีที่มีการรักษาในโรงพยาบาล (เป็นผู้ป่วยใน)

วางใจด้วยบริการสายด่วนฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่ว่าจะเป็นการลากรถที่เกิดอุบัติเหตุ การอ้างอิงทางการแพทย์เพื่อส่งต่อและการรักษา หรือแม้กระทั่งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมงของเราจะอยู่เคียงข้างคุณ และช่วยให้คุณได้รับการบริการในระดับมืออาชีพ

*หมายเหตุ : ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

ซื้อแผนประกัน


คุณสามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้