นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชั้นนำระดับโลกในด้านธุรกิจการประกันภัย เรามีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา โดยครอบคลุมถึงการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) อย่างมีความรับผิดชอบ การสร้างดุลยภาพระหว่างผลประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น การศึกษาวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำการตลาด) กับการปฏิบัติหน้าที่อื่นของเราในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงความโปร่งใสและการไม่เลือกปฏิบัติ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) จะอธิบายให้ท่านทราบว่า เราเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรในระหว่างการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ท่าน และระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา โดยท่านอาจเป็นผู้มุ่งหวัง ผู้ถือกรมธรรม์ประเภทบุคคลธรรมดา บุคคลผู้ติดต่อ / บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือกรมธรรม์ประเภทนิติบุคคล ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ของผู้ถือกรมธรรม์รายอื่นหรือสมาชิกผู้เอาประกันภัยในกรณีการประกันภัยแบบกลุ่ม ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คู่สัญญาของผู้เอาประกันภัย พยาน ผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง และบุคคลภายนอกรายอื่นที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานทางธุรกิจของเรากับท่าน รวมทั้งผู้รับผลประโยชน์ หรือคู่สมรสและบุตรของท่านด้วย ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพราะเหตุใดและอย่างไร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรา (และ / หรือบุคคลภายนอกซึ่งกระทำการในนามของเรา) เก็บรวบรวมจากทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ (“ช่องทาง”) เช่น

 • จากแบบฟอร์มคำขอเอาประกันภัยและแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน การสนทนาทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการสื่อสารอื่นใดกับเรา
 • ผ่านเว็บไซต์ (“ไซต์”) โปรแกรมแอปพลิเคชันเพื่อการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (“แอปพลิเคชัน”) เพจสื่อสังคมออนไลน์หรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ใดๆ ของเรา (“เพจสื่อสังคมออนไลน์” ของเรา) (เรียกไซต์ แอปพลิเคชัน และเพจสื่อสังคมออนไลน์รวมกันว่า “บริการออนไลน์”) และ
 • จากแหล่งอื่น หรือผ่านบริษัทในกลุ่ม เอไอจี  (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 3) นายหน้าประกันภัยหรือตัวแทนประกันภัยที่ได้รับอนุญาตของเรา พันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอกอื่น หน่วยงานรัฐ ผู้พิจารณาการจ่ายสินไหม ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ พยาน บุคคลภายนอกรายอื่นที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานทางธุรกิจของเรากับท่าน หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะใดๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในเวลาใดก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในไซต์ของเรา เราจึงใคร่ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมีผลทันทีที่มีการเผยแพร่ลงในไซต์ของเราแล้ว และเราจะแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมหรือทำการขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งหากการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ หรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราดำเนินการเช่นนั้น

หากท่านมีความประสงค์ใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือหากท่านมีข้อสงสัย ความคิดเห็น และ / หรือข้อสอบถามประการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของเราได้ที่

 • บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ที่อยู่: ชั้น 21-23 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • รายละเอียดการติดต่อ
   • หมายเลขโทรศัพท์: 02-649-1999
   • อีเมล: Thailanddataprotectionofficer@aig.com
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ที่อยู่: ชั้น 21-23 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • รายละเอียดการติดต่อ
   • หมายเลขโทรศัพท์: 02-649-1999
   • อีเมล: Thailanddataprotectionofficer@aig.com

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ระบุตัวบุคคลของท่าน หรือสามารถระบุตัวบุคคลใดที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับท่านหรือบุคคลอื่นได้ (เช่น ผู้รับผลประโยชน์ หรือคู่สมรสและบุตรของท่าน) ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง การอ้างถึงข้อมูลส่วนบุคคลในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ด้วย เว้นแต่ได้กำหนดอย่างชัดเจนว่าอ้างถึงเพียงแค่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปเท่านั้น โปรดทราบว่า ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราเมื่อเราร้องขอ เราอาจไม่สามารถจัดหา (หรือดำเนินการจัดหา) ผลิตภัณฑ์หรือให้บริการของเราให้แก่ท่านได้ ทั้งนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดจนคู่สมรสและบุตรของท่านตามความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ โดยที่เราเสนอขายทั้งผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรและผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับลูกค้ารายย่อย เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้ตามคำขอของท่าน ความสัมพันธ์ และ / หรือการปฏิสัมพันธ์ที่ท่านมีกับเรา เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการประกันภัยแก่ท่าน

 • ข้อมูลที่เป็นการระบุตัวตนโดยทั่วไป เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ สถานภาพสมรส สถานภาพครอบครัว วันเกิด อายุ ภาพถ่าย ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับกิจกรรมการประกันภัยหรือกิจกรรมทางธุรกิจอื่นใด คุณลักษณะทางกายภาพ อาชีพ ตำแหน่ง สถานะของท่านในฐานะกรรมการ หุ้นส่วน หรือความเป็นเจ้าของหรือการมีผลประโยชน์ในการบริหารจัดการในองค์กรในลักษณะอื่นใด ชื่อบริษัท สำเนา และ / หรือข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ทางราชการออกให้ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ ใบคู่มือจดทะเบียนยานพาหนะ ป้ายทะเบียนรถ รายละเอียดของป้ายทะเบียนรถ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเลขทะเบียนบริษัท) หนังสือรับรองของนายจ้าง เงินเดือนและรายได้ ประวัติการศึกษา ลายมือชื่อ บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกเสียง และ / หรือบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างท่านกับผู้แทนและศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ ที่อยู่ส่วนตัว ที่อยู่บริษัท แผนผังแสดงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อธุรกิจ หมายเลขโทรสาร อีเมล และรายละเอียดข้อมูลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี เช่น หมายเลขบัตรเครดิต / บัตรเดบิต ประเภทของบัตรเครดิต ข้อมูลบัตรเครดิต / บัตรเดบิตหรือข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร หมายเลขบัญชีธนาคารและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายละเอียดและบันทึกการชำระเงิน ข้อมูลธุรกรรมบัตรเครดิต ประวัติการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทรัพย์สินและสถานะการเงินของท่าน และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา (ที่ระบุอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน) เชื้อชาติ / เผ่าพันธุ์ ข้อมูลสุขภาพ (เช่น สภาพทางร่างกายหรือจิตใจ หรือข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลทั้งในอดีตและปัจจุบัน ภาวะสุขภาพ บันทึก / ประวัติทางการแพทย์ ผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด) ความพิการ (เช่น การบาดเจ็บ) และประวัติอาชญากรรม (ที่ระบุในรายงานบันทึกประจำวันของตำรวจ) ของท่าน
  เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเฉพาะเมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลที่ทำให้เราสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ เช่น รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งเลขที่ของกรมธรรม์ประกันภัยและเบี้ยประกันภัย รายละเอียดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ รายละเอียดการเดินทาง / แผนการเดินทาง เอกสารสิทธิ์ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ที่ตั้งและรายละเอียดที่ระบุเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (เช่น ที่อยู่ของทรัพย์สิน ป้ายทะเบียนรถ หมายเลขตัวถัง หรือหมายเลขประจำยานพาหนะ) รายละเอียดความคุ้มครอง วันที่และสาเหตุการตาย การบาดเจ็บหรือความพิการ ประวัติอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดก่อนหน้า ประกันภัยอื่นใดที่ท่านมีอยู่ ความสัมพันธ์กับผู้ถือกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พยานแวดล้อมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ และข้อมูลอื่นตามที่กำหนดไว้ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันภัยแต่ละประเภท
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ความสนใจทางการตลาด ผลตอบรับ ผลประโยชน์ในการเข้าร่วมในการแข่งขัน การจับรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ตลอดจนการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าโดยสมัครใจของท่าน
 • บัญชีในสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลจากบริการออนไลน์ เช่น หมายเลขบัญชีในสื่อสังคมออนไลน์ และรูปโปรไฟล์ของท่าน รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติในสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน และประวัติในสื่อสังคมออนไลน์ของเพื่อนของท่านที่เราอาจเก็บรวบรวมผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน และ
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ชื่อที่แสดง รหัสผ่านบนระบบของเรา เบราว์เซอร์และข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ พิกเซลแท็ก (Pixel Tag) ข้อมูลทางเทคโนโลยี ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร และข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ให้ไว้ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่าน ตลอดจนข้อมูลทางเทคโนโลยีใดๆ จากการใช้ไซต์หรือระบบของเรา เช่น
  • ผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ข้อมูลบางประเภทจะถูกเก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ส่วนใหญ่หรือผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ไอพีแอดเดรส (กล่าวคือ ที่อยู่คอมพิวเตอร์ของท่านบนอินเทอร์เน็ต) ความละเอียดหน้าจอ ประเภทระบบปฏิบัติการ (วินโดวส์ หรือแมค) และเวอร์ชัน ประเภทอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์และเวอร์ชัน ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรุ่น ภาษา เวลาที่เข้าชม หน้าที่เข้าชม รวมถึงชื่อและเวอร์ชันของบริการออนไลน์ที่ท่านกำลังใช้งาน โดยเราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริการออนไลน์ของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม
  • ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันของเรา เมื่อท่านดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน เราและผู้ให้บริการของเราอาจติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน เช่น วันที่และเวลาที่ท่านใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเข้าถึงระบบของเรา รวมทั้งการใช้งานแอปพลิเคชันในการดาวน์โหลดข้อมูลและไฟล์จากระบบของเราด้วย ซึ่งเราสามารถติดตามได้จากหมายเลขประจำอุปกรณ์ของท่าน
  • คุกกี้ เมื่อท่านเยี่ยมชมบริการออนไลน์ของเรา คุกกี้จะถูกใช้งานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับบริการและวิธีการใช้งานของท่าน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 9 ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่นำมาใช้บังคับเมื่อเราประมวลผลข้อมูลนิรนามหรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้อีกต่อไป

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นในระหว่างการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของเราตามที่ระบุไว้ใน “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม” ด้วย (เช่น คู่สมรส บุตร ผู้รับผลประโยชน์ คู่สัญญา ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เป็นบุคคลภายนอก และเพื่อนของท่าน (ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมประวัติในสื่อสังคมออนไลน์ของเพื่อนของท่านผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน)) โดยหากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และ (2) การได้รับความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็น) เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้  

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน
  เรา บริษัทในกลุ่ม เอไอจี  และพันธมิตรทางธุรกิจอาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน - ศาสนา (ที่ระบุอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน) และ เชื้อชาติ / เผ่าพันธุ์
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และคำขอของรัฐบาลต่างชาติ:  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนใดๆ ที่อยู่ในความครอบครองของเรา
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและการติดต่อสื่อสารซึ่งเราไม่สามารถอ้างอิงฐานทางกฎหมายอื่นได้: ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป - เพื่อแจ้งข่าวสารด้านการตลาด การทำการตลาดทางโทรศัพท์ (Tele-Marketing) การทำการตลาดแบบตอกย้ำความสนใจ (Re-Marketing) โฆษณา สิทธิประโยชน์ การขาย ข้อเสนอพิเศษ การแจ้งเตือน จดหมายข่าว รายงานความคืบหน้า ประกาศ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา รวมถึงของบริษัทในกลุ่ม เอไอจี  ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของเราแก่ท่าน และ
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผย/แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกบางรายตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 3 ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

อนึ่ง โปรดทราบว่า สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งจำเป็นในการพิจารณารับประกันภัย การคำนวณเบี้ยประกันภัย การเอาประกันภัยต่อกับบุคคลภายนอก การดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เราสามารถอาศัยฐานเพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ดี หากเรามีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเราจะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดเช่นว่านั้น

ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน“ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม” ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่อาศัยความยินยอมของท่านที่เคยให้ไว้ก่อนการเพิกถอนนั้น 

อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ความยินยอมหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา หรือได้เพิกถอนความยินยอมของท่านในภายหลัง เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ท่านได้

 • วัตถุประสงค์ที่เราอาจอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน

นอกจากวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่านตาม “วัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน” เรา (และบุคคลภายนอกซึ่งกระทำการในนามของเรา) อาจอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของท่านภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ใน “วัตถุประสงค์ที่เราอาจอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน” ด้านล่างนี้ (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือตามที่ท่านร้องขอเพื่อเข้าทำสัญญากับเรา (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (6) เพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต (7) ตามความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ และ (8) ตามความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ที่เราอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ได้แก่

  • การจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือให้บริการประกันภัย และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่ท่าน เช่น เพื่อดำเนินการ พิจารณา และประเมินคำขอซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือขอรับบริการประกันภัยของท่าน เพื่อทำใบเสนอราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการประกันภัยของเรา เพื่อตัดสินใจว่าจะให้บริการประกันภัยหรือบริการให้ความช่วยเหลือ และจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการอื่นที่เรามีหรือไม่ เพื่อพิจารณาคำขอเอาประกันภัยของท่าน เพื่อการรับประกันภัยและออกกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อทำสัญญาประกันภัยหรือสัญญาการค้า เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ เพื่อเจรจาหารือเงื่อนไขการค้า เพื่อบริหารจัดการ ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้งการต่ออายุใดๆ เพื่อจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน เพื่อประเมินคุณสมบัติของท่านสำหรับแผนจ่ายเงิน และดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยและการจ่ายเงินอื่นของท่าน เพื่อออกใบเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย และ / หรือใบเรียกเก็บเงิน เพื่อเรียกเก็บและดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัยของท่าน เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน เพื่อออกบัตรประกันภัยแก่ท่าน เพื่อจ่ายเบี้ยประกันภัยคืน และเพื่อออกหนังสือรับรองหรือเอกสารด้านภาษี
  • การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการต่างๆ รวมทั้ง การประเมินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การดำเนินการ และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้อง ดำเนินการ หรือจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่านหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการประกันภัย ซึ่งรวมถึง การทำการฟ้องร้อง การแก้ต่าง การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การดำเนินการ การประเมิน การพิจารณา หรือการตอบกลับการเรียกร้องดังกล่าว เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืน และเพื่อจัดการข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทน
  • การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับท่าน เช่น เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านตามที่ท่านร้องขอ ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ที่ท่านได้รับจากเรา หรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อส่งข้อมูลสำคัญแก่ท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ บริการออนไลน์ของเรา การต่อกรมธรรม์ และข้อมูลในการดำเนินการอื่นๆ เพื่อดูแลจัดการเกี่ยวกับการร้องเรียนและข้อซักถามต่างๆ จากท่าน เพื่อตรวจหาความผิดพลาดของเรา เพื่อจัดการเรื่องปัญหาด้านเทคนิค และเพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆ แก่ท่าน
  • การประกอบธุรกิจ และปรับปรุงการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และ / หรือบริการของเราให้ดีขึ้น เช่น เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติภายในองค์กรของเราเกี่ยวกับการตรวจสอบ การเงิน การบัญชี การเรียกให้ชำระเงินและการเก็บเงิน ความต่อเนื่องของธุรกิจ การรายงาน และการให้บริการทั่วไปและการดูแลบริการทางออนไลน์และบริการอื่นๆ เพื่อทำบันทึกหลักฐานและเอกสารต่างๆ เพื่อจัดการการไหลเวียนของข้อมูลภายในองค์กร เพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆ ของเรา เพื่อทำประกันภัยต่อกับบุคคลภายนอก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ / หรือบริการ เพื่อวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด เพื่อทำการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์ฐานลูกค้า และบุคคลอื่นที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เพื่อบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย และ / หรือเสียงของท่านเพื่อจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด เช่น เพื่อการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์หรือเพื่อการถ่ายทอดสดวีดิทัศน์ เพื่อทำการวิเคราะห์ภายในองค์กรเพื่อการปรับปรุง เพื่อทำการประเมินและจัดการความเสี่ยง เพื่อคำนวณค่าตอบแทนและค่าบริการให้แก่นายหน้าหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเรา และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อชำระหนี้ให้กับผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ และเพื่อแจกจ่ายข้อมูลให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมทั้งสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อบริหารจัดการการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรของเรา รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการเก็บบันทึกหลักฐานของระบบสารสนเทศ และเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบ
  • การทำการติดต่อสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น เพื่อแจ้งเกี่ยวกับข่าวสารด้านการตลาด การทำการตลาดทางโทรศัพท์ (Tele-Marketing) การทำการตลาดแบบตอกย้ำความสนใจ (Re-Marketing) โฆษณา สิทธิประโยชน์ การขาย ข้อเสนอพิเศษ การแจ้งเตือน จดหมายข่าว รายงานความคืบหน้า ประกาศ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ข่าวสารและข้อมูล ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา รวมทั้งของบริษัทในกลุ่ม เอไอจี  ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของเราแก่ท่าน โดยพิจารณาจากความสนใจที่ท่านได้แสดงออกโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อศึกษาพฤติกรรม ระบุ และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อกำหนดกลุ่มที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตและตอกย้ำความสนใจของกลุ่มดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการและการวิเคราะห์แคมเปญ และเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจเฉพาะบุคคลเมื่อใช้บริการออนไลน์ของเรา หรือเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โดยการนำเสนอข้อมูลและโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ของบริษัทในกลุ่ม เอไอจี  ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจที่ปรับให้เหมาะกับท่าน โดยพิจารณาจากความสนใจที่ท่านได้แสดงออกโดยตรงหรือโดยอ้อม ตัวอย่างเช่น เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน ซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันของเรา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ที่ท่านได้รับจากเรา ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึง หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของเรา บริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม เอไอจี หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือส่งเสริมการใช้บริการของท่าน โดยที่ท่านไม่เคยคัดค้านการรับการติดต่อสื่อสารเช่นว่านั้น
  • การเข้าร่วมในการแข่งขัน จับรางวัล และกิจกรรมส่งเสริมการขายในลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น เพื่อทำให้ท่านสามารถเข้าร่วมและจัดกิจกรรมดังกล่าวได้
  • การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามภาระ สิทธิ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของเรา และ / หรือกระบวนการทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกันภัย ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน คปภ. ซึ่งสามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (http://www.oic.or.th) กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล (Sanction Screening) กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งรวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่พำนักของท่าน เพื่อดำเนินการตามคำขอและสนับสนุนการตรวจสอบจากส่วนงานราชการและหน่วยงานรัฐ
  • การปกป้องผลประโยชน์ของเรา เช่น เพื่อก่อตั้งสิทธิ ปกป้องสิทธิ หรือต่อสู้เพื่อสิทธิตามกฎหมาย เพื่อปกป้องกิจการ ความเป็นส่วนตัว ความมั่นคงปลอดภัยหรือทรัพย์สิน ของเอไอจี ของท่าน ของบุคคลอื่น และ / หรือ ของบริษัทในกลุ่ม เอไอจี  เพื่อให้เราสามารถขอรับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย หรือจำกัดความเสียหาย และเพื่อประเมินและดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติภายในองค์กร เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรือดำเนินกระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส เพื่อช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การตรวจจับการฉ้อโกงและอาชญากรรม เช่น เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตนบุคคล เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ เพื่อทำการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือกิจกรรมการคัดกรองอื่นๆ เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือที่เรามีอยู่ เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และตรวจสอบการฉ้อโกง การฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจ
  • การโอนในกรณีควบรวมกิจการ เช่น ในการขาย โอน ควบรวมกิจการ ฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม เอไอจี  ของเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว
  • ชีวิตและประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและความปลอดภัยสาธารณะ เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายที่เกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและความปลอดภัยสาธารณะ เช่น การป้องกันโรคติดต่อหรือการแพร่ระบาดระหว่างประเทศที่เป็นอันตราย หรือเพื่อดำเนินการให้มั่นใจว่ายา ผลิตภัณฑ์ยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์มีมาตรฐานหรือคุณภาพ โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงเพื่อการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาความลับในข้อมูลส่วนบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งทำให้เราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

ตารางด้านล่างนี้อธิบายถึงฐานทางกฎหมาย (ยกเว้นกรณีที่เราอาศัยความยินยอมของท่าน) ที่เราอาจอาศัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

วัตถุประสงค์

ฐานการปฏิบัติตามสัญญา

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ฐานการป้องกันหรือระงับอันตราย

การก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญและประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข

การจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือให้บริการประกันภัย และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่ท่าน (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน)

 

 

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน)

 


(เฉพาะในบางกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้)

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับท่าน

 

 

การประกอบธุรกิจ และปรับปรุงการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และ / หรือบริการของเราให้ดีขึ้น

 

 

 

 

 

การทำการติดต่อสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 

 

 

 

การเข้าร่วมในการแข่งขัน จับรางวัล และกิจกรรมส่งเสริมการขายในลักษณะคล้ายคลึงกัน

 

 

 

 

การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน)

 

 

 

การปกป้องผลประโยชน์ของเรา (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน)

 

 

 

 

การตรวจจับการฉ้อโกงและอาชญากรรม (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน)

 

 

 

การโอนในกรณีควบรวมกิจการ

 

 

 

ชีวิตและประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและความปลอดภัยสาธารณะ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน)

 

 

 

 

เอไอจี มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยธุรกิจภายในองค์กรของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านโดยการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว (Need-to-Know) เท่านั้น

นอกจากนี้ ในฐานะส่วนหนึ่งของเครือข่ายกลุ่ม เอไอจี ทั่วโลก เราอาจเปิดเผยและ / หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระบบของกลุ่ม เอไอจี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของเราหรือบริษัทในกลุ่ม เอไอจี ซึ่งรวมถึงบริษัท ยูนิเวอร์แซล นายหน้าประกันภัย จำกัด ในประเทศไทย (“บริษัทในกลุ่ม เอไอจี”) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยบริษัทในกลุ่ม เอไอจี  จะอาศัยความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราสำหรับการเปิดเผย/แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (โปรดดู “วัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน” ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

นอกจากนี้ เราอาจดำเนินการให้บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ (ซึ่งอาจอยู่ในหรือนอกประเทศไทย) สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ โดยท่านสามารถดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี้เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลเหล่านี้เก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการแยกต่างหาก

 • พันธมิตรทางธุรกิจและคู่สัญญาเกี่ยวกับการประกันภัยและการจัดจำหน่ายอื่นๆ

ในระหว่างการทำการตลาด การจัดหาประกันภัย และการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เราอาจดำเนินการให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้รับประกันภัยรายอื่น ผู้รับประกันภัยต่อ นายหน้าประกันภัยและนายหน้าประกันภัยต่อในประเทศและต่างประเทศ ตัวแทนประกันภัยและคนกลางประกันภัยอื่น ผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง สายการบินและพันธมิตรผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน พันธมิตรทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง พันธมิตรทางธุรกิจรายย่อย ธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ตลอดจนผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ

 • ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการภายนอกองค์กรของเรา เพื่อให้ผู้ให้บริการเหล่านี้สามารถช่วยเหลือเราในการให้บริการแก่ท่านหรือการประกอบธุรกิจของเราได้ โดยผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ผู้ให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) (2) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโฮสติง (Hosting) (3) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน / บริษัทบัตรเครดิต (4) ธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งจัดการบัญชีของเรา (5) ผู้ให้บริการด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน (6) ผู้ให้บริการด้านการจัดการเอกสารและบันทึก (7) ผู้ให้บริการร่วมของเอไอจี (8) บริษัทตรวจสอบสภาพรถยนต์ และ / หรืออู่ซ่อมรถ (9) ผู้พิจารณาการจ่ายสินไหม ผู้สำรวจภัย และผู้ประเมินวินาศภัย (10) ผู้ให้บริการด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administrator) (11) ผู้ให้บริการด้านการจัดการข้อมูล (12) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและคลาวด์ (13) ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา การทำการตลาด และการวิเคราะห์และวิจัยตลาด และ (14) ผู้ค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกันที่ได้รับการว่าจ้างเพื่อให้ความช่วยเหลือบริษัทในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

ในระหว่างการให้บริการดังกล่าว เราจะอนุญาตให้ผู้ให้บริการภายนอกองค์กรของเราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของผู้ให้บริการเหล่านี้เท่านั้น โดยที่เราจะขอให้ผู้ให้บริการไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

 • ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

เราอาจว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ซึ่งอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้สอบบัญชี ผู้เชี่ยวชาญ ทนายความ และที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกอื่น

 • หน่วยงานรัฐและบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องในการดำเนินการของศาล

เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานสาธารณะอื่นในประเทศไทยและต่างประเทศตามที่จำเป็น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเปิดเผยแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมและ / หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และศาล) ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย หรือบุคคลภายนอกอื่นใดตามที่เราเชื่อว่ามีความจำเป็นหรือสมควรเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิหรือสถานะของเราและของบริษัทในกลุ่ม เอไอจี ตลอดจนสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอกหรือความปลอดภัยของข้อมูลของบุคคล และเพื่อให้เราสามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขเยียวยาหรือจำกัดความเสียหายของเราได้

 • ผู้รับโอนสิทธิ และ / หรือภาระหน้าที่

ในการดำเนินการตามปกติ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม เอไอจี ในฐานะผู้รับโอนสิทธิของเรา ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ ควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด การซื้อขาย กิจการร่วมค้า การโอนสิทธิ การโอนหรือจำหน่ายธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา หรือธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกนั้นจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • บุคคลภายนอกอื่น

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับผลประโยชน์ ผู้เอาประกันภัยนิติบุคคล ผู้ให้บริการในกรณีฉุกเฉิน (เช่น ผู้ให้บริการระงับอัคคีภัย ตำรวจ และผู้ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน) ศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงพยาบาล โรงแรม อู่ซ่อมรถ สมาคม (เช่น สมาคมประกันวินาศภัยไทย) หน่วยงานกู้ชีพ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บุคคลอื่นใดที่ติดต่อประสานงานเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือการคุ้มครองผลประโยชน์ของท่านในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน และในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เพื่อนของท่านที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ผู้ใช้เว็บไซต์อื่นและผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านใช้งานอยู่

อย่างไรก็ดี อาจมีกรณีที่ท่านเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตัวท่านเอง โดยเปิดเผยผ่านทางกระดานข้อความ (Message Boards) การสนทนาทางออนไลน์ (Chat) หน้าโปรไฟล์และบล็อก ตลอดจนบริการอื่นใดบนช่องทางของเราที่ท่านสามารถเผยแพร่ข้อมูลหรืออัพโหลดเนื้อหาได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการออนไลน์ของเรา) ทั้งนี้ โปรดรับทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านเผยแพร่หรือเปิดเผยผ่านบริการเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และผู้ชม ผู้ใช้งานไซต์ และสาธารณชนโดยทั่วไปอาจเข้าถึงได้ เราจึงใคร่ขอให้ท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลอื่นใด ไม่ว่าบนช่องทางใดก็ตาม

เนื่องด้วยเราเป็นบริษัทข้ามชาติ เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เช่น บริษัทในกลุ่ม เอไอจี  ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ และหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานสาธารณะที่อยู่ในต่างประเทศ (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว การโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะกระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่านหรือฐานทางกฎหมายอื่นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

โปรดรับทราบว่า ประเทศอื่นอาจมีกฎเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจากที่กำหนดในประเทศไทย และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางอาจไม่ทัดเทียมกับระดับมาตรฐานที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยในกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศไทยมีการพิจารณาว่าประเทศปลายทางที่รับข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย เราจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อจัดการให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศมีมาตรการการคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอ

ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด เราไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลได้ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล หรือต้องได้รับความยินยอมในกรณีที่กฏหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม (เช่น เมื่อท่านอายุต่ำว่า 10 ปี หรือเมื่อท่านยังเป็นผู้เยาว์ที่กระทำการใดๆนอกเหนือไปจากความสามารถที่ผู้เยาว์จะกระทำการเองได้ตามที่กฏหมายกำหนด) ทั้งนี้ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลโดยไม่ได้เจตนา เราจะลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถได้อีกต่อไป (แล้วแต่กรณี) หรือประมวลผลเฉพาะในกรณีที่เราสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานกว่านั้นได้ ในการนี้ เราจะดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้อีกต่อไป(แล้วแต่กรณี) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการดำเนินการทางกฎหมายหรือมีกระบวนการพิจารณาทางคดีเกิดขึ้น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้จนกว่ากระบวนการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามที่กฎหมายกำหนด

เราตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ทางกฎหมาย และทางองค์กรอย่างเหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ ตามสมควร เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมิชอบด้วยกฎหมาย การทำลาย การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อการละเมิดการธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้ดำเนินการจัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย โดยเราได้กำหนดการอนุญาตหรือสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล มีการบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน (User Access Management) เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังรวมถึงการจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าดูแลพื้นที่ที่กำหนดภายในและรอบๆ อาคารและสถานที่ของเรา เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะติดตั้งอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ เราจะไม่ทำการติดตั้งอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ำ หรือห้องอาบน้ำ อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเราทำงานตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ วัน เราจะติดตั้งป้ายที่ทางเข้าและทางออก รวมทั้งในพื้นที่ที่มีการสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าในบริเวณนั้นมีการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เราจะจัดให้ท่านแจ้งความสนใจทางการตลาดของท่านแก่เรา ผ่านการติดต่อสื่อสารใดๆ กับเราได้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อผ่านทางอีเมล Thailand.cc@aig.com หรือโดยการส่งจดหมายมายัง ชั้น 23 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยท่านสามารถแจ้งความสนใจทางการตลาดแก่เราหรือแจ้งยกเลิกการรับอีเมลทางการตลาดจากเราได้

สำหรับการแจ้งความประสงค์ไม่รับอีเมลทางการตลาดจากเราอีกต่อไป ท่านอาจยกเลิก (Opt-out) การรับอีเมลดังกล่าวได้โดยการคลิกลิงก์เพื่อ  “Unsubscribe” (ยกเลิกการติดตาม) ที่ระบุไว้ในแต่ละอีเมล หรือโดยการติดต่อเราตามที่อยู่ข้างต้น

ทางเลือกเพิ่มเติม

 • การรับข้อความทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น ข้อความเอสเอ็มเอส (SMS) / การสื่อสารทางโทรศัพท์ / การส่งจดหมายทางไปรษณีย์จากเรา) หากท่านไม่ต้องการรับข้อความทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ / การสื่อสารทางโทรศัพท์ / การส่งจดหมายทางไปรษณีย์จากเราอีกต่อไป ท่านอาจยกเลิกการรับการสื่อสารทางการตลาดเหล่านี้ได้โดยการติดต่อเรา ตามที่อยู่ข้างต้น
 • การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในกลุ่ม เอไอจี  เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทในกลุ่ม เอไอจี  หากท่านไม่ต้องการให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในกลุ่ม เอไอจี เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทในกลุ่ม เอไอจี ดังกล่าวอีกต่อไป ท่านอาจยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลนี้ได้โดยการติดต่อเรา ตามที่อยู่ข้างต้น
 • การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือก เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพันธมิตร หากท่านไม่ต้องการให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพันธมิตรรายนั้นอีกต่อไป ท่านอาจยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลนี้ได้โดยการติดต่อเราตามที่อยู่ข้างต้น

เมื่อได้รับคำขอยกเลิกจากท่าน เราจะปฏิบัติตามคำขอของท่านภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โปรดรับทราบว่า หากท่านยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น เราจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากฐานข้อมูลของบุคคลภายนอกซึ่งเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ได้ (กล่าวคือ บุคคลที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่เราตอบสนองต่อคำขอยกเลิกของท่าน) โปรดรับทราบเพิ่มเติมว่า หากท่านยกเลิกการรับการสื่อสารทางการตลาดจากเรา เราอาจยังคงส่งการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งท่านไม่สามารถยกเลิกการรับได้

 

คุกกี้ คือ ส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บโดยตรงบนคอมพิวเตอร์ที่ท่านกำลังใช้งาน ซึ่งคุกกี้ทำให้เราสามารถจดจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานได้และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทได้ เช่น ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้งานบริการออนไลน์ หน้าที่เข้าชม การตั้งค่าภาษา และเว็บไซต์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเราอาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำทางในเว็บไซต์ (Navigation) เพื่อการแสดงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานบริการออนไลน์ให้สอดคล้องกับความสนใจเฉพาะบุคคล หรือเพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้งานบริการออนไลน์ นอกจากนี้ คุกกี้ยังทำให้เราสามารถนำเสนอโฆษณาหรือข้อเสนอที่อาจตรงกับความสนใจของท่าน โดยเราอาจใช้คุกกี้เพื่อติดตามการตอบสนองต่อโฆษณาของเรา และเรายังอาจใช้คุกกี้หรือไฟล์อื่นเพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์อื่นของท่านด้วย

ต่อไปนี้ คือ รายละเอียดของของคุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ของเรา วิธีการทำงานของคุกกี้ และข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งเก็บรวบรวมโดยคุกกี้ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้

 • คุกกี้ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ – เมื่อผู้ใช้งานเข้าชมหนึ่งในเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรก เราจะอ่านค่าพิกัดของผู้ใช้งานจากไอพีแอดเดรสและใช้ค่าพิกัดนั้นเพื่อการสันนิษฐานว่าผู้ใช้งานต้องการเข้าชมเว็บไซต์ของประเทศใด โดยวิธีการดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องเสมอไป ดังนั้น เมื่อผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าถึงเว็บไซต์ของประเทศใดโดยเฉพาะ เราจะใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของประเทศนั้น รวมถึงภาษาที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเลือกในการรับชมเว็บไซต์ด้วย ในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ เราจะอ่านค่าคุกกี้และนำเสนอเว็บไซต์ในประเทศและภาษาเดียวกันกับที่ผู้ใช้งานใช้ในครั้งสุดท้ายที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเลือกประเทศใหม่ในแต่ละครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราอีก ทั้งนี้ คุกกี้ดังกล่าวไม่ได้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เว็บไซต์ (โดยอะโดบี (Adobe)) – คุกกี้นี้ทำให้เราสามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานอาจค้นหา เนื้อหาที่อาจรับชม และขั้นตอนในการดำเนินการตอบรับการขายจนเสร็จสมบูรณ์หรือการเพิกเฉยต่อการขายดังกล่าวนั้น เราใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านนี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้สนองรับต่อความต้องการและผลประโยชน์ของผู้ใช้งานและผู้ใช้งานรายอื่นได้อย่างดียิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น โดยคุกกี้นี้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งคุกกี้จะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในทางกลับกัน คุกกี้นี้จะบันทึกรหัสนิรนามซึ่งระบุถึงผู้ใช้งาน (Anonymous Code) ไว้ และรหัสดังกล่าวจะ “ติดตาม” ผู้ใช้งานตลอดการเข้าชมเว็บไซต์ โดยเราจะใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนและข้อมูลนิรนามเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • ดับเบิลคลิกคุกกี้ – เราติดตั้งพิกเซลและคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมโฆษณาทางแบนเนอร์ เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้ทราบว่าผู้ใช้งานเคยเข้าชมเว็บไซต์ของเรามาก่อน เป็นผลให้เราสามารถแสดงโฆษณาทางแบนเนอร์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานบนเว็บไซต์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ โดยไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หนึ่งในบริษัทโฆษณาที่เราใช้บริการดับเบิลคลิกคุกกี้ คือ กูเกิล อิงก์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดับเบิลคลิกคุกกี้ หรือเพื่อยกเลิกการโฆษณาผ่านการประมวลผลข้อมูลจากดับเบิลคลิกคุกกี้ โปรดดูรายละเอียดได้ที่ http://www.google.com/privacy/ads/
 • คุกกี้ที่เกี่ยวข้อง – เราใช้พิกเซลและคุกกี้ซึ่งติดตั้งในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลรหัสธุรกรรม (Transaction ID) (ซึ่งระบุถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ เช่น เว็บไซต์ต้นทางที่เชื่อมโยงให้ผู้ใช้งานมาเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา) ตลอดจนเวลาและวันที่ที่เข้าใช้งาน ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น เครือข่ายของพันธมิตรที่เกี่ยวข้องจึงสามารถติดตามการขายที่เกิดขึ้นได้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากการแนะนำให้เกิดการขายบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ เครือข่ายของพันธมิตรของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้งานมาให้เรา
 • ออปติโมสท์ (Optimost) คุกกี้ – ออปติโมสท์ คือ บริการโดยฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บริการนี้ทำให้เราสามารถทดสอบการเปลี่ยนแปลงของหน้าเว็บของเราหรือองค์ประกอบในหน้าเว็บ การทดสอบจะดำเนินการเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ คุกกี้มี “การระบุตัวตนผู้ใช้งาน” (Visitor ID) ในรูปแบบนิรนามซึ่งเป็นการสุ่มตัวเลขที่สร้างขึ้นเพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งาน เพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างผู้ใช้งานใหม่ และ / หรือผู้ใช้งานซ้ำ โดยคุกกี้นี้ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของออปติโมสท์ โปรดดูรายละเอียดได้ที่ https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy
 • ออราเคิล (Oracle) คุกกี้  - เราใช้บริการของ www.oracle.com เพื่อใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานหน้าเว็บของเราอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บของเราในครั้งแรก เว้นแต่มีการติดตั้งออราเคิลคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานอยู่แล้วเนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บอื่น (ซึ่งไม่ใช่ของเรา) ที่มีการใช้บริการของออราเคิลเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานบนหน้าเว็บของเราจะไม่ถูกรวมเข้ากับพฤติกรรมเบราว์เซอร์บนหน้าเว็บอื่นที่ใช้งานบริการของออราเคิลนั้น โดยเราใช้กิจกรรมเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานบนหน้าเว็บของเราเพื่อให้เข้าใจหน้าเว็บและเนื้อหาที่ผู้ใช้งานใช้งานหรือไม่ใช้งานซึ่งช่วยให้เราสามารถควบคุมดูแลหน้าเว็บของเราให้สนองรับต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดียิ่งขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของออราเคิล
  ท่านอาจปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ที่เราใช้โดยการปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ยอมรับคุกกี้เหล่านี้ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานไซต์และผลิตภัณฑ์ออนไลน์
 • การใช้พิกเซลแท็ก (Pixel Tag) เว็บบีคอน (Web Beacon) จิฟ (GIF) หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สิ่งเหล่านี้อาจถูกใช้ในบางหน้าของบริการออนไลน์และข้อความอีเมลในรูปแบบเอชทีเอ็มแอล (HTML) หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อติดตามการกระทำของผู้ใช้บริการออนไลน์และผู้รับอีเมล ประเมินผลสำเร็จของแคมเปญทางการตลาดของเรา และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และอัตราการตอบสนอง
 • ตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เราอาจเก็บรวบรวมตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านโดยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้ดาวเทียม เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) โดยเราอาจใช้ตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของอุปกรณ์ของท่านเพื่อจัดหาบริการและเนื้อหาโดยอ้างอิงจากตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะบุคคล เราอาจแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของท่าน ประกอบกับข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่ท่านรับชมและข้อมูลอื่นใดที่เราเก็บรวบรวมแก่พันธมิตรทางการตลาด เพื่อให้พันธมิตรทางการตลาดดังกล่าวสามารถจัดหาเนื้อหาที่สอดรับกับความสนใจเฉพาะบุคคลยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสนใจทางการตลาดที่แสดงออกแก่เราหรือกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ดี ท่านอาจอนุญาตหรือปฏิเสธการใช้ตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของท่านได้ในบางกรณี โดยหากท่านเลือกปฏิเสธการใช้ และ / หรือการเปิดเผยดังกล่าว เรา และ / หรือพันธมิตรทางการตลาดของเราอาจไม่สามารถจัดหาบริการและเนื้อหาที่สอดรับกับความสนใจเฉพาะบุคคลได้ 
 • จากท่าน ข้อมูลบางประเภท (เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของท่าน หรือช่องทางการติดต่อที่ต้องการ) ซึ่งเก็บรวบรวมเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวนั้นแก่เราโดยสมัครใจ ข้อมูลเช่นว่านี้ไม่ได้ระบุถึงตัวตนของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่ประกอบเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล
 • โดยการรวมข้อมูล เราอาจรวมและใช้ข้อมูลบางประเภท (เช่น เราอาจรวมข้อมูลเพื่อคำนวนอัตราร้อยละของผู้ใช้บริการของเราที่มีรหัสพื้นที่โทรศัพท์ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่มีการกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือแนวปฏิบัติของบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งรวมถึง การดำเนินการทางเว็บไซต์หรือให้บริการทางออนไลน์ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับบริการออนไลน์ของเรา ทางเราไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกมายังบริการออนไลน์ของเรา ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการรับรองโดยเรา หรือบริษัทในกลุ่ม เอไอจี  แต่ประการใด

โปรดรับทราบว่า เราไม่รับผิดชอบสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติ (รวมทั้งแนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล) ขององค์กรอื่นใด เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook®) ทวิตเตอร์ (Twitter®) แอปเปิล (Apple®) กูเกิล (Google®) ไมโครซอฟท์ (Microsoft®) ริม / แบล็คเบอร์รี่ (RIM / Blackberry®) หรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเปิดเผยแก่องค์กรอื่นโดยผ่านหรือเกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ของเรา

ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนก่อนการปฏิบัติตามสิทธิ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยของท่านเอง หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดใน “รายละเอียดสำหรับติดต่อเรา”

โดยภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • การเข้าถึงข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจจำเป็นต้องขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนก่อนการส่งมอบข้อมูลตามคำขอให้แก่ท่าน
 • การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่านได้
 • การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านหรือใช้งานได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ในกรณีที่ (ก) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เรา และ (ข) เรากำลังประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมของท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาของเราที่ทำกับท่าน
 • การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี เช่น การคัดค้านการทำการตลาดแบบตรง
 • การระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 • การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • การลบหรือทำลาย ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน อย่างไรก็ตาม เราไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการเช่นนั้นหากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • การร้องเรียน ท่านอาจมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหากท่านเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม เราใคร่ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้เราทราบถึงข้อกังวลของท่านเป็นลำดับแรก เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อกังวลดังกล่าวก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำขอเพื่อการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้นอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ในบางกรณี เราอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้อย่างสมเหตุสมผลและชอบด้วยกฎหมาย เช่น เนื่องด้วยคำสั่งศาลหรือภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอของท่านในข้อนี้ เราจะแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและข้อกำหนดทางกฎหมายของเรา เราจะทำการอัพเดทนโยบายนี้บนเว็บไซต์ของเรา โปรดตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างสม่ำเสมอ การปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันที เมื่อมีการโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบหรือได้รับความยินยอมจากท่านอีกครั้งหากมีการปรับปรุงส่วนที่สำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือหากมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2565