นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“เอไอจี ประเทศไทย” “เรา/พวกเรา”) ร่วมกับบริษัทในเครือและบริษัทย่อยอื่น ๆ ของ American International Group, Inc. (เรียกรวมกันว่า “AIG”) ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจที่คุณมีต่อเราและมุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) อย่างเหมาะสมตามกฎหมายที่บังคับใช้้

เอกสารฉบับนี้คือนโยบายความเป็นส่วนตัวหลักของเรา ซึ่งอธิบายถึงวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางธุรกิจหลักของเรา 

การอ้างอิงถึง "คุณ" หรือ "ของคุณ" หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย รวมถึงผู้ถือกรมธรรม์ ผู้ประกันตน หรือผู้เรียกร้องสิทธิภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันภัยเชิงพาณิชย์ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง ตัวแทน พยาน หรือ บุคคลอื่นที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย หรือผู้ใช้บริการทางดิจิทัลของ AIG

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเสริมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่ปรับให้เหมาะกับความสัมพันธ์เฉพาะของเรากับคุณ ซึ่งมีประโยชน์เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมว่าเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้คือเพื่ออธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวม เข้าถึง ใช้ จัดเก็บ ถ่ายโอน และ/หรือเปิดเผย (รวมกันเรียกว่า "ประมวลผล") เหตุผลที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลใด และสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คำว่าข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับคุณและบุคคลอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น คู่ครองของคุณหรือสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวของคุณ) และจากข้อมูลที่คุณหรือพวกเขาสามารถระบุตัวตนได้ 

เป้าหมายของเราคือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย สร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การศึกษาวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการส่งมอบบริการของเรา ร่วมกับความมุ่งมั่นอื่น ๆ ของเรา รวมถึงความเป็นธรรม ความโปร่งใส และการไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อมูลส่วนบุคคลได้มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึง:

 • แบบฟอร์มใบสมัคร แบบฟอร์มข้อเสนอ และแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และแบบฟอร์มอื่น ๆ
 • การโทรศัพท์ อีเมล การประชุม และการสื่อสารอื่น ๆ
 • ผู้ให้บริการ นายหน้าและตัวแทน ผู้ตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน พยาน ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ หน่วยงานออกใบอนุญาตขับขี่และยานพาหนะ หน่วยงานตรวจสอบเครดิต นายจ้างของคุณ และบุคคลที่สามอื่น ๆ
 • เว็บไซต์นี้ (เว็บไซต์)
 • แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่เรามีให้บริการบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ (แอป) และ
 • เพจโซเชียลมีเดียของเรา เนื้อหาโซเชียลมีเดีย เครื่องมือและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของเรา (เนื้อหาโซเชียลมีเดียของเรา)

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราเรียกเว็บไซต์ แอป และเนื้อหาโซเชียลมีเดียรวมกันว่าบริการทางดิจิทัลของ AIG

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริการทางดิจิทัลของ AIG มีไว้เพื่อใช้งานโดยผู้ใหญ่ที่มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น ผู้เยาว์และผู้ที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการทางดิจิทัลของ AIG ด้วยตนเอง แต่ให้ผ่านทางตัวแทน ผู้ปกครอง หรือที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับจากคุณโดยตรงหรือโดยบุคคลที่สาม  ตัวอย่างเช่น ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของพวกเขา

โปรดทราบว่า:

ด้วยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เรา คุณรับรองว่าคุณได้ (เว้นแต่เราจะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร): (ก) แจ้งให้บุคคลนั้นทราบเกี่ยวกับเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และประกาศความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มอบให้แก่คุณ และ (ข) ได้รับอนุญาต (ตามที่กำหนดโดยและในลักษณะตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และประกาศความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและถือครองเกี่ยวกับคุณและบุคคลอื่นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรา รวมถึงประเภทของการสื่อสารระหว่างเรากับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามีให้ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จะได้รับการถือครองไว้ หากคุณเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยผู้บริโภคหรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือคุณได้สอบถามเกี่ยวกับบริการของเรา เมื่อเทียบกับส่วนที่คุณได้รับประโยชน์จากความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์รายอื่น (ตัวอย่างเช่น คุณเป็นผู้ประกันตนภายใต้นโยบายองค์กรที่นายจ้างของคุณออกให้)

ในทำนองเดียวกัน เราจะถือครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน หากคุณเป็นนายหน้าประกันภัยเชิงพาณิชย์หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง พยาน หรือบุคคลอื่นที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย 

เนื่องจากเราอยู่ในธุรกิจการให้ประกันภัย การจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ความช่วยเหลือ และบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองและประมวลผล ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรา รวมถึง:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่าง
1. ข้อมูลการติดต่อ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดโปรไฟล์เครือข่ายทางสังคม
2. ข้อมูลทั่วไป เพศ สถานภาพการสมรส และครอบครัว วันที่และสถานที่เกิด ลักษณะทางกายภาพ (เหมาะสมกับสถานการณ์) สถานะของคุณในฐานะกรรมการหรือหุ้นส่วน หรือการเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ด้านการจัดการอื่น ๆ ในองค์กร ลายเซ็นของคุณ และข้อมูลระบุตัวคนอื่น ๆ
3. ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน ประวัติการศึกษา รายละเอียดนายจ้างและประวัติการทำงาน ทักษะและประสบการณ์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การเป็นสมาชิก และความเกี่ยวข้อง
4. ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หมายเลขกรมธรรม์และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ความสัมพันธ์กับผู้ถือกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัย ผู้เรียกร้อง หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่และสาเหตุของความเสียหายต่อทรัพย์สิน การสูญหายหรือการโจรกรรม การบาดเจ็บ ความทุพพลภาพหรือการเสียชีวิต บันทึกกิจกรรม (ตัวอย่างเช่น บันทึกการขับขี่) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย การออกกรมธรรม์และการประเมินค่าสินไหมทดแทนและการระงับคดี สำหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ข้อมูลนี้จะรวมถึงรายละเอียดของข้อพิพาท การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคุณ
5. หมายเลขราชการและหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ หมายเลขประกันสังคมหรือเลขผู้เสียภาษี หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขใบขับขี่ หรือหมายเลขหรือเอกสารประจำตัวอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
6. ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี หมายเลขบัตรชำระเงิน (บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต) หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือหมายเลขบัญชีการเงินอื่นและรายละเอียดบัญชี ประวัติเครดิต ข้อมูลอ้างอิงเครดิตและคะแนนเครดิต สินทรัพย์ รายได้ และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชี และรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัย บัญชีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและบัญชีอื่น ๆ และบริการทางดิจิทัลของ AIG
7. สภาพทางการแพทย์และสถานะสุขภาพ สภาพร่างกาย จิตใจ หรือทางการแพทย์ในปัจจุบันหรือก่อนหน้า สถานะสุขภาพ ข้อมูลการบาดเจ็บหรือความพิการ การวินิจฉัยทางการแพทย์ ขั้นตอนทางการแพทย์ที่ดำเนินการและการรักษา นิสัยส่วนตัว (ตัวอย่างเช่น การสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์) ข้อมูลใบสั่งยา และประวัติทางการแพทย์
8. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน (ตัวอย่างเช่น หากการสมัครประกันภัยทำผ่านพันธมิตรการตลาดบุคคลที่สามที่เป็นองค์กรวิชาชีพ การค้า ศาสนา ชุมชน หรือการเมือง) ชีวิตทางเพศและรสนิยมทางเพศ หรือข้อมูลทางพันธุกรรมหรือข้อมูลทางชีวภาพ

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการดำเนินคดีทางแพ่ง (ตัวอย่างเช่น เพื่อการป้องกัน การตรวจจับ และการสอบสวนการฉ้อโกง)

ข้อมูลที่มอบให้เราโดยสมัครใจ (ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามความเชื่อทางศาสนา) (ในกรณีที่รวบรวมตามกฎหมายที่บังคับใช้)

9. การบันทึกทางโทรศัพท์ บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์กับตัวแทนและศูนย์บริการของเรา
10. ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ รูปภาพ (รวมถึงรูปถ่ายและรูปภาพ) หรือการบันทึกวิดีโอที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับการประกันภัยของเราหรือกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงเพื่อการประเมินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การบริหารและการระงับคดี ข้อพิพาทในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายอนุญาต ตลอดจนการบันทึกกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่บันทึกโดยอุปกรณ์ในสถานที่ของเรา
11. ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันภัยจะเก็บรวบรวม ถือครอง และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อครั้งก่อนกับผู้ถือกรมธรรม์และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยมีจุดประสงค์ในการตรวจจับ การสอบสวน และป้องกันการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการกระทำผิดทางอาญาอื่น ๆ ในการนี้ เราอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้ และ/หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
12. ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้ สถานที่ตั้งและการระบุทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ของทรัพย์สิน ป้ายทะเบียนรถ หรือหมายเลขประจำตัว) แผนการเดินทาง ประเภทอายุของบุคคลที่เอาประกันภัย รายละเอียดความเสี่ยงที่จะเอาประกันภัย ประวัติอุบัติเหตุหรือการสูญเสียครั้งก่อน และสาเหตุของการสูญหาย สถานะเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท กรรมการ หรือหุ้นส่วน หรือความเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ด้านการบริหารจัดการในองค์กร ประวัติข้อพิพาท การดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา หรือการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยอื่น ๆ ที่ถือครองอยู่
13. การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า

การกำหนดลักษณะทางการตลาด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การจับรางวัล หรือการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือการตอบสนองต่อการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยสมัครใจ

เพื่อปรับปรุงการสื่อสารทางการตลาดของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบ และการตอบสนองต่อการสื่อสารทางการตลาดของเรา

14. ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์

เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณใช้บริการทางดิจิทัลของ AIG ซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุบัญชีโซเชียลมีเดียและรูปโปรไฟล์ของคุณ ที่อยู่ไอพีของคุณและข้อมูลระบุทางออนไลน์อื่น ๆ (ในขอบเขตที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้กับเราผ่านทางออนไลน์

หากคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณที่ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียรายอื่นมอบให้กับบัญชีของคุณในบริการทางดิจิทัลของ AIG ข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของคุณนั้นอาจถูกแบ่งปันกับเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์บัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ หรือโปรไฟล์ของเพื่อนของคุณและบุคคลที่เชื่อมโยงอื่น ๆ

15. ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น เราและผู้ให้บริการของเราอาจเสริมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมด้วยข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากบริการโซเชียลมีเดียออนไลน์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ของบุคคลที่สาม และข้อมูลจากกลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา) เราจะใช้ข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวตามกฎหมายที่บังคับใช้ (รวมถึงการได้รับความยินยอมจากคุณ หากจำเป็น)

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา  วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรา รวมถึงประเภทของการสื่อสารระหว่างเรากับบริการที่เรามีให้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน หากคุณเป็นผู้ถือกรมธรรม์ ผู้ประกันตน หรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันภัยเชิงพาณิชย์หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง พยาน หรือบุคคลอื่นที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลมีวัตถุประสงค์ในการทำให้แน่ใจว่าวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เราจำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลทางกฎหมายที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แม้ว่ากฎหมายจะให้เหตุผลทางกฎหมายหลายประการ แต่นโยบายนี้จะอธิบายเหตุผลทางกฎหมายหลักที่อาจนำไปใช้กับวัตถุประสงค์ของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจจำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาของเรากับคุณ (หรือบุคคลอื่น) หรือเพื่อเตรียมการทำสัญญากับคุณ (หรือบุคคลอื่น) หรือเพื่อดำเนินการตามสิทธิ์และ/หรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สาม เราอาจแจ้งให้คุณทราบในเวลาที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ  ในสถานการณ์เหล่านี้ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่เรา เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับคุณได้  หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง (โปรดดูที่หัวข้อด้านล่าง 'ควรติดต่อใครเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ')

ในกรณีที่เราอาศัยผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่สามเพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเหล่านั้นจะถูกกำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม (ซึ่งปรับให้เหมาะกับความสัมพันธ์ของเรากับคุณในกรณีนี้ มีประโยชน์ในการช่วยให้คุณเห็นภาพรวมว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร) แต่ในกรณีใดก็ตาม ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรามักจะเป็น:

 • การแสวงหากิจกรรมเชิงพาณิชย์และวัตถุประสงค์ของเรา หรือกิจกรรมของบุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่น โดยการดำเนินการทางการตลาดทางตรง)
 • การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติ มาตรฐาน และจรรยาบรรณทางธุรกิจใด ๆ (เช่น โดยการดำเนินการตรวจสอบประวัติหรือการป้องกัน การตรวจจับ หรือสืบสวนการฉ้อโกงหรือการฟอกเงิน)
 • การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ และการนำเสนอบริการของเรา หรือของบุคคลที่สาม
 • การปกป้องทรัพย์สิน ข้อมูล ธุรกิจ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และลูกค้าของเรา หรือของบุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่น การรับรองเครือข่ายไอทีและความปลอดภัยของข้อมูล การบังคับการเรียกร้องสิทธิ์ รวมถึงการทวงถามหนี้)
 • เพื่อรักษาเครือข่าย/ระบบไอทีของเราให้ปลอดภัย ป้องกัน/ตรวจจับอาชญากรรม และยืนยันการปฏิบัติตามบทบาทภายในในการใช้ระบบ และ
 • วิเคราะห์การแข่งขันในตลาดสำหรับบริการของเรา (ตัวอย่างเช่น โดยการดำเนินการศึกษาวิจัย รวมถึงการศึกษาวิจัยตลาด)

เราอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ เช่น เมื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของเราภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่มุ่งป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน  ในกรณีเหล่านี้ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราคือการใช้งานมีความจำเป็นสำหรับเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือภาระผูกพันทางกฎหมาย อาจมีการใช้เหตุผลเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และเราอาจใช้เหตุผลเหล่านี้เป็นครั้งคราว

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน/ข้อมูลส่วนบุคคลพิเศษ

สำหรับหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน/ข้อมูลส่วนบุคคลพิเศษ เราจะใช้งานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก:

 • ความยินยอมของคุณ หรือ
 • เหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งข้อที่กำหนดไว้ด้านล่าง และโดยทั่วไปแล้วหนึ่งในสองเหตุผลเพิ่มเติมต่อไปนี้ (แต่อาจมีการให้เหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ ได้):
 • การใช้งานนี้จำเป็นสำหรับการจัดทำ การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเมื่อใดก็ตามที่ศาลทำหน้าที่ในฐานะตุลาการ (ตัวอย่างเช่น เมื่อศาลออกคำสั่งศาลกำหนดให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)
 • การใช้งานนี้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ด้านเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การวินิจฉัยทางการแพทย์
 • หรือการจัดให้มีการดูแลหรือการรักษาด้านสุขภาพหรือสังคม หรือ
 • การใช้งานจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นเหล่านี้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และการประมวลผลข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวมิติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวบุคคลโดยไม่ซ้ำกัน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตทางเพศหรือรสนิยมทางเพศของแต่ละบุคคล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาลงโทษทางอาญาและความผิดนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา  วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรา รวมถึงประเภทของการสื่อสารระหว่างเรากับบริการที่เรามีให้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน หากคุณเป็นผู้ถือกรมธรรม์ ผู้ประกันตน หรือผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย นายหน้าประกันภัยเชิงพาณิชย์หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง พยาน หรือบุคคลอื่นที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย

วัตถุประสงค์หลักที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ: 

คำอธิบายวัตถุประสงค ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล เหตุใดเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เหตุผลทางกฎหมายของเรา)

A. สื่อสารกับคุณและบุคคลอื่น ๆ

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับคุณหรือเตรียมการทำสัญญากับคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

B. ทำการประเมินและการตัดสินใจ (แบบอัตโนมัติและไม่ใช่แบบอัตโนมัติ รวมถึงโดยการจัดทำโปรไฟล์บุคคล) เกี่ยวกับ:

(I) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการประกันภัย และ

(II) การชำระการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการให้ความช่วยเหลือและบริการอื่น ๆ

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • สภาพทางการแพทย์และสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • คุณได้ให้ความยินยอม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับคุณหรือเตรียมการทำสัญญากับคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

C. ให้บริการประกันภัย บริการทางการเงิน บริการเรียกร้องและความช่วยเหลือ และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เรานำเสนอ รวมถึงการประเมินการเรียกร้อง การบริหาร การระงับข้อพิพาท และการระงับข้อพิพาท และการจัดการ การบำรุงรักษา จัดการ และดำเนินการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดังกล่าว รวมถึงการต่ออายุใด ๆ กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย:

(i) การส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ การต่ออายุกรมธรรม์ บริการทางดิจิทัลของ AIG และข้อมูลการบริหารอื่น ๆ แก่คุณ (ii) ประมวลผล ประเมิน และพิจารณาใบสมัครหรือคำขอใด ๆ ที่คุณทำสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการประกันภัย

(iii) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใด ๆ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการใด ๆ ที่เราจัดหาให้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำ การปกป้อง การวิเคราะห์ การสืบสวน การประมวลผล การประเมิน การพิจารณา หรือตอบสนองต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว

(iv) ปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ/หรือบริการที่เรามอบให้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การได้รับการประกันภัยต่อ การตรวจสอบ การรายงาน และการบริการทั่วไปและการบำรุงรักษาออนไลน์และบริการอื่น ๆ

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หมายเลขราชการและหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • สภาพทางการแพทย์และสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับคุณหรือเตรียมการทำสัญญากับคุณ
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
D. ประเมินสิทธิ์ของคุณสำหรับแผนการชำระเงิน และประมวลผลเบี้ยประกันภัยและการชำระเงินอื่น ๆ
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หมายเลขราชการและหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • สภาพทางการแพทย์และสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับคุณหรือเตรียมการทำสัญญากับคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

E. ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ฝึกอบรมพนักงาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ตัวอย่างเช่น เราอาจบันทึกหรือติดตามการโทรเพื่อจุดประสงค์นี้)

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

F. ป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน และวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเชิงพาณิชย์อื่น ๆ

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หมายเลขราชการและหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • สภาพทางการแพทย์และสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

G. ดำเนินการศึกษาวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุงธุรกิจและกระบวนการ รวมถึงการวิเคราะห์ฐานลูกค้าของเราและบุคคลอื่นที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การวิจัยตลาดให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและประเมินความเสี่ยงที่ธุรกิจของเราเผชิญ ตามกฎหมายที่บังคับใช้ (รวมถึงการได้รับความยินยอม หากจำเป็น)

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • สภาพทางการแพทย์และสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • คุณได้ให้ความยินยอม (ในสถานการณ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องให้เหตุผลทางกฎหมายเหนือผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย)
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
H. ให้ข้อมูลการตลาดตามการตั้งค่าที่คุณแจ้งให้เราทราบ (ข้อมูลการตลาดอาจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอโดยพันธมิตรบุคคลที่สามของเรา ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่แสดงของคุณ) เราอาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดตามความพึงพอใจของคุณโดยใช้อีเมล SMS และการส่งข้อความอื่น ๆ โพสต์หรือโทรศัพท
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • คุณได้ให้ความยินยอม (ในสถานการณ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องให้เหตุผลทางกฎหมายเหนือผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย)
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

I. อนุญาตให้คุณเข้าร่วมการแข่งขัน การจับรางวัล และการส่งเสริมการขายที่คล้ายกัน และเพื่อจัดการกิจกรรมเหล่านี้ กิจกรรมเหล่านี้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นประโยชน์เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นด้วย

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับคุณหรือเตรียมการทำสัญญากับคุณ
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

J. ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณเมื่อคุณใช้บริการทางดิจิทัลของ AIG หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์บุคคลที่สามโดยการนำเสนอข้อมูลและโฆษณาที่เหมาะกับคุณ ระบุตัวตนของคุณกับใครก็ตามที่คุณส่งข้อความถึงผ่านบริการทางดิจิทัลของ AIG และอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันบนโซเชียลมีเดีย

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • คุณได้ให้ความยินยอม (ในกรณีการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวด้วยการใช้คุกกี้)
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

K. บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของเรา ให้สอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนภายในของเรา รวมถึงนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชี การเรียกเก็บเงินและการเก็บข้อมูล การทำงานของระบบไอที การโฮสต์ข้อมูลและเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดการบันทึก การจัดการเอกสารและการพิมพ์ และการตรวจสอบ

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หมายเลขราชการและหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • สภาพทางการแพทย์และสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับคุณหรือเตรียมการทำสัญญากับคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

L. บริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อสงสัย และจัดการคำขอในการเข้าถึงข้อมูลหรือการแก้ไข หรือการใช้สิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หมายเลขราชการและหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • สภาพทางการแพทย์และสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับคุณหรือเตรียมการทำสัญญากับคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

M. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ (รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับภายนอกประเทศที่คุณพำนัก) ตัวอย่างเช่น กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน การลงโทษ และการต่อต้านการก่อการร้าย ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายและคำสั่งศาล และตอบสนองต่อคำร้องขอจากหน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานของรัฐ (รวมถึงหน่วยงานนอกประเทศที่คุณพำนัก) ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยตามกฎหมายใด ๆ ที่มีผลผูกพันกับเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีเขตอำนาจเหนือ เอไอจี ประเทศไทยหรือ AIG ใด ๆ บริษัทในเครือ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบบัญชี การปฏิบัติตาม การสืบสวน และการตรวจสอบ

ที่กล่าวมาข้างต้นรวมถึงการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามภาระผูกพันทางกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ และ/หรือการดำเนินการทางกฎหมายของเราภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึง: ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ("คปภ.") เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเกี่ยวกับการประกันภัยตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ คปภ. สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ คปภ. (http://www.oic.or.th) ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน รวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่คุณพำนักที่เกี่ยวข้องกับคำขอสอบสวนจากหน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อสนับสนุนการสอบสวนตามกฎระเบียบ

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หมายเลขราชการและหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • สภาพทางการแพทย์และสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

N. จัดทำ บังคับใช้ และปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อปกป้องการดำเนินธุรกิจของเรา และของกลุ่มบริษัทหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา และรักษาสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และของกลุ่มบริษัทหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา คุณ หรือ บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และดำเนินการแก้ไขที่มีอยู่และจำกัดความเสียหายของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หมายเลขราชการและหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • สภาพทางการแพทย์และสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับคุณหรือเตรียมการทำสัญญากับคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

O. การจับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราถือครองซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณเป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หมายเลขราชการและหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • สภาพทางการแพทย์และสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • คุณได้ให้ความยินยอม (ตามความเหมาะสม)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับคุณหรือเตรียมการทำสัญญากับคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

P. ดำเนินการตรวจสอบประวัติและตัวตน เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบตัวตนของคุณเพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณที่จะได้รับนโยบายที่ซ้ำกันหรือเอกสารอื่น ๆ คำขอใด ๆ ที่คุณทำเพื่อเปลี่ยนที่อยู่ในบันทึกของเรา หรือคำขอใด ๆ ของคุณเพื่อเปลี่ยนบัญชีธนาคารหรือการชำระเงินหรือรายละเอียดอื่น ๆ ในบันทึกของเรา

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หมายเลขราชการและหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • สภาพทางการแพทย์และสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • คุณได้ให้ความยินยอม (ในสถานการณ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องให้เหตุผลทางกฎหมายเหนือผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับคุณหรือเตรียมการทำสัญญากับคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

Q. ดำเนินการตรวจสอบเครดิตกับคุณ เช่น การวิเคราะห์ การยืนยัน และ/หรือการตรวจสอบเครดิต การชำระเงิน และ/หรือสถานะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้บริการของคุณ

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หมายเลขราชการและหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • คุณได้ให้ความยินยอม (ในสถานการณ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องให้เหตุผลทางกฎหมายเหนือผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับคุณหรือเตรียมการทำสัญญากับคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

R. ดำเนินการตรวจสอบสถานะหรือกิจกรรมคัดกรองอื่น ๆ ตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับหรือขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงที่อาจกำหนดโดยกฎหมายหรือที่เราอาจกำหนดไว้

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หมายเลขราชการและหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • สภาพทางการแพทย์และสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • คุณได้ให้ความยินยอม (ในสถานการณ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องให้เหตุผลทางกฎหมายเหนือผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับคุณหรือเตรียมการทำสัญญากับคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

S. กำหนดจำนวนหนี้ที่เป็นหนี้หรือจากคุณ และรวบรวมหรือเรียกคืนจำนวนเงินใด ๆ ที่เป็นหนี้จากคุณหรือบุคคลใด ๆ ที่ให้หลักประกันหรือดำเนินการเพื่อหนี้สินดังกล่าวของคุณ

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หมายเลขราชการและหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญากับคุณหรือเตรียมการทำสัญญากับคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
T. ช่วยให้ผู้ซื้อ ผู้ได้รับมอบหมาย ผู้รับโอน ผู้เข้าร่วม หรือผู้เข้าร่วมย่อยของสิทธิ์หรือธุรกิจของ AIG ที่เกิดขึ้นจริง หรือที่ได้รับการเสนอสามารถประเมินธุรกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การร่วมทุน การโอนสิทธิ์ การโอน การมีส่วนร่วม หรือการมีส่วนร่วมย่อย
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลการศึกษาและการจ้างงาน
 • ข้อมูลการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หมายเลขราชการและหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดบัญชี
 • สภาพทางการแพทย์และสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ
 • การบันทึกทางโทรศัพท์
 • ภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโอ
 • ข้อมูลเพื่อตรวจจับ สอบสวน หรือป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
 • ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • การกำหนดลักษณะทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น
 • คุณได้ให้ความยินยอม (ในสถานการณ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องให้เหตุผลทางกฎหมายเหนือผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

ในการสมัครประกันภัยกับ AIG และ/หรือในการเข้าถึงและใช้บริการทางดิจิทัลของ AIG คุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณในลักษณะที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีที่จำเป็น เรายังอาจได้รับความยินยอมจากคุณในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ผ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (เช่น ผ่านแบบฟอร์มใบสมัคร) ความยินยอมใด ๆ ที่คุณให้กับเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดหรือการหมดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ

เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะจำกัดไว้เป็นอย่างอื่น คุณอาจเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเรา (โปรดดูหัวข้อ “ควรติดต่อใครเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้สำหรับรายละเอียดการติดต่อ) เราจะดำเนินการเพิกถอนความยินยอมของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือระยะเวลาที่กำหนดหลังจากได้รับคำขอของคุณ หลังจากนั้นเราจะหยุดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่จะกำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณเพิกถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถให้บริการที่คุณร้องขอได้ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลที่ตามมาของการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวตามความเหมาะสม

เรามุ่งมั่นที่จะตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ  เราให้ความสำคัญกับข้อผูกพันนี้อย่างจริงจังและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในหลายวิธีเพื่อจุดประสงค์นี้ 

ตัวอย่างเช่น หากเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เราจะ (ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต):

 • ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงรายละเอียดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ที่คุณยื่นคำร้อง ตัวอย่างเช่น รายละเอียดการบาดเจ็บ) เพื่อให้ปรากฏในทะเบียนการเรียกร้องซึ่งมีการแบ่งปันระหว่างผู้ให้บริการประกันภัยที่แตกต่างกัน
 • ค้นหาบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก่อนหน้านี้เมื่อประเมินการเรียกร้อง และ
 • แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทประกันภัยอื่น ฐานข้อมูลหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วนด้านล่าง 'เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับใครบ้าง' หรือโปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่าง (ดูหัวข้อด้านล่าง 'ควรติดต่อใครเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ') 

ในบางครั้ง การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณจะดำเนินการโดยใช้ซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของเรา  การตัดสินใจเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้อมูลของมนุษย์ และซอฟต์แวร์และระบบใช้การเขียนโปรแกรมลอจิก และเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในการตัดสินใจ และประเมินวิธีที่เราจัดการกับคุณที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ตัวอย่างเช่น บางครั้งเราใช้การตัดสินใจอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเพื่อ:

 • ตัดสินใจว่าควรชำระค่าสินไหมทดแทนประกันการเดินทางตามที่ร้องขอหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น หากการตอบสนองที่คุณให้ไว้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะได้รับการชำระเงินโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์เพิ่มเติม) หรือ
 • ระบุเงื่อนไขทางการแพทย์ที่มีอยู่แล้วซึ่งทราบอยู่แล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันการเดินทางของเรา เพื่อตัดสินใจว่าเราสามารถเสนอประกันให้กับคุณได้หรือไม่ และในเงื่อนไขใด หรือ
 • โดยทั่วไปแล้ว ให้ประเมินคุณสมบัติของคุณสำหรับการประกันภัยโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • ตามกฎหมาย/ข้อบังคับที่บังคับใช้ เราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติก่อนหรือในเวลาที่เราตั้งใจจะทำการตัดสินใจในลักษณะนี้ คุณมีสิทธิ์ในบางสถานการณ์/เขตอำนาจศาลที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจซึ่งขึ้นอยู่กับการประมวลผลอัตโนมัติเท่านั้น โปรดดูส่วนด้านล่าง 'สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีอะไรบ้าง' ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของสิทธินี้

ในกรณีที่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับกระบวนการดังกล่าวข้างต้น 

กลุ่ม AIG ประกอบรวมด้วยบริษัทจำนวนหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทแม่ของ AIG American International Group, Inc., AIG PC Global Services, Inc., AIG Global Operations, Inc และสาขาของ AIG Global Operations (Ireland) Limited

บริษัทในกลุ่ม AIG แต่ละแห่งที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มาตรฐานและขั้นตอนภายในของเรา และข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ความสัมพันธ์ของคุณกับเราจะเป็นตัวกำหนดว่าบริษัทใดในกลุ่มของเราที่สามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และบริษัทในกลุ่มใดในกลุ่มของเราที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รายชื่อบริษัทหลักในกลุ่ม AIG ที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล สามารถดูได้ที่นี่ www.aig.com/datacontrollers โดยปกติ หากคุณเป็นผู้ถือกรมธรรม์รายบุคคล บริษัทในกลุ่ม AIG ที่รับประกันกรมธรรม์ประกันภัยของคุณจะเป็นบริษัทหลักที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นผู้ควบคุม เราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่ปรับให้เหมาะกับความสัมพันธ์ของเรา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรากับคุณ

หากต้องการข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับบริษัทเฉพาะในกลุ่ม AIG ที่สามารถเข้าถึงและรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลระบุตัวตนของบริษัท AIG ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) โปรดติดต่อ เราใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่าง (โปรดดูที่หัวข้อด้านล่าง 'ควรติดต่อใครเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ')

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น (โปรดดูที่หัวข้อด้านบน 'เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร') บางครั้งเราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม 

บุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวมถึง:

ประเภทของบุคคลที่สาม ตัวอย่าง
บริษัทในกลุ่มของเรา

เราอยู่ในกลุ่มบริษัท American International Group, Inc. AIG มีกลุ่มบริษัทอยู่ทั่วโลก ทั้งภายในและภายนอก ประเทศไทย

(ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา)  เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในกลุ่มอื่น ๆ (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ด้านบัญชีบริหาร) เอไอจี ประเทศไทย

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน  การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใน AIG นั้นจำกัดไว้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา

รายชื่อบริษัทหลักในกลุ่ม AIG สามารถดูได้ที่นี่  www.aig.com/datacontrollers

ฝ่ายประกันภัยและฝ่ายจัดจำหน่ายประกันภัยอื่น ๆ

 

ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต AIG อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามอื่น ๆ เช่น บริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยต่อ นายหน้าประกันภัยและประกันภัยต่อ ตัวกลาง และตัวแทนอื่น ๆ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้จัดจำหน่าย พันธมิตรทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ
ผู้ให้บริการของเรา

ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และความปลอดภัย นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เชี่ยวชาญ ทนายความ และที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น ๆ ผู้ให้บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางและการแพทย์ ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนและอุบัติเหตุ ระบบไอที ผู้ให้บริการสนับสนุนและโฮสติ้ง ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน การพิมพ์ การโฆษณา การวิจัยการตลาดและการตลาด และผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ธนาคารและสถาบันการเงินที่ให้บริการบัญชีของเรา ผู้ดูแลการเรียกร้องบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการการจัดการเอกสารและบันทึก พนักงานสอบสวนและผู้ปรับค่าสินไหมทดแทน ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง วิศวกร ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษาคณะลูกขุน นักแปล และผู้จำหน่ายบุคคลที่สามและผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ ที่ช่วยเหลือเราในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

ผู้รับกิจกรรมการแบ่งปันโซเชียลมีเดียของคุณ ในกรณีที่คุณมีเพื่อนและการเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ ผู้ใช้เว็บไซต์อื่น ๆ และผู้ให้บริการบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแบ่งปันทางสังคมของคุณ (ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียที่ได้รับจากโซเชียลอื่น ๆ ผู้ให้บริการสื่อไปยังบัญชีบริการทางดิจิทัลของ AIG ของคุณ หรือเข้าสู่ระบบบัญชีบริการทางดิจิทัลของ AIG ของคุณจากบัญชีโซเชียลมีเดียอื่น)  โดยการเชื่อมต่อบัญชีบริการทางดิจิทัลของ AIG ของคุณและบัญชีโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของคุณ คุณอนุญาตให้เราแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการบัญชีโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของคุณและคุณเข้าใจว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการรายอื่น  หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแบ่งปันกับผู้ใช้รายอื่นหรือกับผู้ให้บริการบัญชีโซเชียลมีเดียรายอื่นของคุณ โปรดอย่าเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นของคุณกับบัญชีบริการทางดิจิทัลของ AIG ของคุณและอย่าเข้าร่วมในการแบ่งปันทางสังคมในขณะที่ใช้บริการทางดิจิทัลของ AIG
หน่วยงานของรัฐและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีทางกฎหมาย เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับ: (ก) รัฐบาลหรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คณะกรรมการข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับลูกจ้าง ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานภาษี และหน่วยงานสืบสวนคดีอาญา) และ (ข) ผู้เข้าร่วมบุคคลที่สามในการดำเนินคดีทางกฎหมายและนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ และที่ปรึกษาและตัวแทนอื่น ๆ ตามที่เราเชื่อว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสม
บุคคลที่สามอื่น ๆ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รับเงิน ผู้ให้บริการฉุกเฉิน (หน่วยดับเพลิง ตำรวจ และบริการฉุกเฉินทางการแพทย์) ผู้ค้าปลีก เครือข่ายทางการแพทย์ องค์กร และผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการการเดินทาง สำนักงานข้อมูลเครดิต หน่วยงานรายงานเครดิต บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นของการเรียกร้อง เช่นเดียวกับผู้ซื้อและผู้มีแนวโน้มจะเป็นผู้ซื้อหรือฝ่ายอื่น ๆ ในการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การร่วมทุน การโอนสิทธิ์ การโอน หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่เสนอ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สินทรัพย์ บริษัท หรือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา (เช่น หุ้นบริษัท) 

ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงรายละเอียดการบาดเจ็บ) อาจได้รับการลงทะเบียนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและแบ่งปันกับบริษัทประกันรายอื่น เราอาจค้นหาบันทึกเหล่านี้เมื่อจัดการกับการเรียกร้องเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบการฉ้อโกง 

หากคุณได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยหรือข้อตกลงการบริการของบุคคลอื่นกับ AIG (ตัวอย่างเช่น กรมธรรม์ที่นายจ้างของคุณออกให้) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกรมธรรม์ประกันภัยหรือบริการนั้นอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลอื่นนั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกแบ่งปันโดยคุณบนกระดานข้อความ แชท หน้าโปรไฟล์และบล็อก และบริการทางดิจิทัลของ AIG อื่น ๆ ที่คุณสามารถโพสต์ข้อมูลและเนื้อหาได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาโซเชียลมีเดียของเรา)  โปรดทราบว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์หรือเปิดเผยผ่านบริการเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และอาจเข้าถึงได้สำหรับผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้บริการทางดิจิทัลของ AIG และประชาชนทั่วไป  เราขอแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ เมื่อใช้บริการทางดิจิทัลของ AIG

เนื่องจากลักษณะของกิจกรรมทางธุรกิจของเราทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น (โปรดดูที่หัวข้อ 'เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร') เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ (รวมถึงสหรัฐอเมริกา จีน เม็กซิโก มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเบอร์มิวดา และประเทศอื่น ๆ ที่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลซึ่งแตกต่างจากในประเทศที่คุณพำนักอยู่

ตัวอย่างเช่น เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในประกันการเดินทางระหว่างประเทศ และให้บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ  เราอาจถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศไปยังกลุ่มบริษัท ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐหรือสาธารณะ และบุคคลที่สามอื่น ๆ

เมื่อทำการถ่ายโอนข้อมูลเหล่านี้ เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองและถ่ายโอนอย่างเพียงพอตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 

โดยทั่วไปแล้ว การดำเนินการนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลที่เหมาะสม หากไม่มีข้อตกลงในการถ่ายโอนข้อมูล เราอาจใช้กลไกอื่นที่ได้รับการยอมรับโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยรับรองระดับการป้องกันที่เพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไปต่างประเทศ

AIG ใช้มาตรการทางเทคนิค ทางกายภาพ กฎหมาย และองค์กรที่เหมาะสมและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงลักษณะ ขอบเขต บริบท ความซับซ้อน ความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เราได้ใช้นโยบายการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสมซึ่งกำหนดไว้สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ เรายังฝึกอบรมเพื่อนร่วมงานของเราเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลเป็นประจำ

เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราเก็บไว้ถูกจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจึงได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย  ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ระบบป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ และเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล  เรามีขั้นตอนในสถานที่ของเราเพื่อเก็บรักษาบันทึกเอกสารใด ๆ ให้มีความปลอดภัยทางกายภาพ  AIG ยังมีทีมงานเฉพาะที่คอยตรวจสอบเครือข่าย AIG ทั่วโลก เพื่อหาภัยคุกคามทางไซเบอร์และความปลอดภัยด้านไอทีที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้เรายังฝึกอบรมพนักงานของเราเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อ AIG ว่าจ้างบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ให้บริการของเรา) เพื่อรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา บุคคลที่สามจะได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบและจำเป็นต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจบันทึกการโทรกับคุณเพื่อให้เราสามารถ:

 • ปรับปรุงมาตรฐานการบริการที่เรามอบให้โดยการให้ข้อเสนอแนะและการฝึกอบรมแก่พนักงานของเรา
 • ตอบคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียน
 • ป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน และวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเชิงพาณิชย์อื่น ๆ และ
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของเรา

นอกจากนี้ เรายังเฝ้าสังเกตการณ์การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเรา (ตัวอย่างเช่น อีเมล) เพื่อปกป้องคุณ ธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของเรา และบุคคลที่สาม รวมถึงโดย:

 • การจำแนกและจัดการกับการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม และ
 • ค้นหาและกำจัดไวรัสหรือมัลแวร์อื่น ๆ และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูลอื่น ๆ

AIG อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงในระบบคลาวด์) หรือในรูปแบบกระดาษ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  ระยะเวลาที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราเก็บข้อมูลของคุณ  นอกจากนี้ ในฐานะสถาบันบริการทางการเงินที่ได้รับการควบคุม ยังมีกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้กับเรา ซึ่งกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณตามความเหมาะสมเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมว่าเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร 

เราจะให้โอกาสคุณเป็นประจำในการแจ้งให้เราทราบถึงการกำหนดลักษณะทางการตลาดของคุณ รวมถึงในการสื่อสารของเรากับคุณด้วย

ในบางประเทศ เราอาจจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณสำหรับการใช้รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง

หากต้องการแจ้งให้เราทราบถึงการกำหนดลักษณะทางการตลาดของคุณ และหากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ หากจำเป็น คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่: Thailand.cc@aig.co.th  หรือโดยเขียนถึง: ชั้น 23 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดได้ดังต่อไปนี้:

 • การรับข้อความอีเมลและข้อความจากเรา: หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลการตลาดหรือข้อความจาก AIG อีกต่อไป คุณสามารถเลือกไม่รับข้อความที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเหล่านี้ได้โดยการคลิกลิงก์เพื่อ "ยกเลิกการสมัครรับบริการ" ที่ให้ไว้ในข้อความอีเมลแต่ละฉบับ ทำตามคำแนะนำในการหยุดในข้อความหรือติดต่อเราโดยใช้ที่อยู่ด้านบน
 • การรับการสื่อสารทางโทรศัพท์และไปรษณีย์จากเรา: หากคุณไม่ต้องการรับการตลาดผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์จาก AIG อีกต่อไป คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดเหล่านี้ได้โดยการติดต่อเราโดยใช้ที่อยู่ด้านบน  นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงานทะเบียน "ห้ามโทร" ในประเทศของคุณเพื่อยกเลิกการรับการสื่อสารทางการตลาดทางโทรศัพท์โดยทั่วไป แม้ว่าเราอาจยังคงติดต่อคุณ หากคุณมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนดังกล่าว หากคุณให้ความยินยอม
 • การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในกลุ่มของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด: ด้วยความยินยอมของคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในกลุ่มของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพวกเขาเอง  หากคุณเปลี่ยนใจ คุณสามารถเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลนี้ได้โดยการติดต่อเราโดยใช้ที่อยู่ด้านบน
 • การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรบุคคลที่สามที่เลือกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด: หากคุณให้ความยินยอม เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรบุคคลที่สามของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพวกเขาเอง หากคุณเปลี่ยนใจ คุณสามารถเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลนี้ได้โดยการติดต่อเราโดยใช้ที่อยู่ด้านบน

เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอไม่เข้าร่วมของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและในกรณีใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  โปรดทราบว่าหากคุณเลือกไม่รับตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เราจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูลของบุคคลที่สามที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว (เช่น ไปยังผู้ที่เราได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้แล้ว ณ วันที่เราตอบกลับคำขอยกเลิกของคุณ) 

โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากเรา เราอาจยังคงส่งบริการที่สำคัญและการสื่อสารด้านการบริหารที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เรามอบให้คุณ และคุณไม่สามารถเลือกไม่รับการสื่อสารด้านบริการและการบริหารเหล่านี้ได้

ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลสำหรับบุคคลใน ประเทศไทย

ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา สิทธิ์เหล่านี้อาจใช้บังคับในเขตอำนาจศาลและ/หรือสถานการณ์บางอย่างเท่านั้น และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดหรือการยกเว้นทางกฎหมายบางประการ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง (โปรดดูที่หัวข้อด้านล่าง 'ควรติดต่อใครเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ')

สิทธิ์ คำอธิบาย

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิ์ในการรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของเรา

สิทธินี้มีผลบังคับใช้ตลอดเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ขึ้นอยู่กับ ข้อยกเว้นบางประการ)

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณในกรณีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

สิทธินี้มีผลบังคับใช้ตลอดเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ขึ้นอยู่กับ ข้อยกเว้นบางประการ)

สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิ์นี้บางครั้งเรียกว่า 'สิทธิที่จะถูกลืม' สิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์ในการขอให้ลบหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากระบบและบันทึกของเรา อย่างไรก็ตาม สิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะในบางกรณีเท่านั้น

ตัวอย่างเวลาที่สิทธิ์นี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครอง ได้แก่ (ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นบางประการ):

 • เมื่อเราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้
 • หากคุณเพิกถอนความยินยอมให้เราใช้ข้อมูลของคุณ และไม่มีเหตุผลทางกฎหมายอื่นใดที่สนับสนุนการใช้ข้อมูลของคุณต่อไป
 • หากคุณคัดค้านวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ และเราไม่มีเหตุผลที่สำคัญในการใช้ข้อมูลนั้นต่อไป
 • หากเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างผิดกฎหมาย และ
 • หากจำเป็นต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

สิทธิ์ในการขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะในบางกรณีเท่านั้น

ในกรณีที่เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะยังคงได้รับอนุญาตให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่การใช้ข้อมูลนี้อื่นใดในขณะที่การใช้งานของเราถูกระงับจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณ โดยอยู่ภายใต้การยกเว้นบางประการ

คุณสามารถดำเนินการตามสิทธิ์นี้ได ้หาก:

 • คุณคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณนั้นไม่ถูกต้อง แต่จะมีผลเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นที่ช่วยให้เราพิจารณาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่
 • การประมวลผลนั้นผิดกฎหมาย และคุณคัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอจำกัดการใช้งานแทน
 • เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราใช้จนถึงปัจจุบัน แต่คุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ
 • คุณได้คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และเรากำลังพิจารณาว่าเหตุผลในการประมวลผลของเราแทนที่การคัดค้านของคุณหรือไม่ 

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

สิทธิ์นี้ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่ช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังองค์กรอื่นได้ หากสามารถดำเนินการได้ในทางเทคนิค  อย่างไรก็ตาม สิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะในบางกรณีเท่านั้น

สิทธิ์นี้จะมีผลเฉพาะ:

 • กับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา
 • ในกรณีที่เราได้ให้เหตุผลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยพิจารณาจาก:

o ความยินยอมของคุณ หรือ

o การปฏิบัติตามสัญญากับคุณ และ

 • หากเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ 

คุณสามารถคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยที่คุณมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณและเหตุผลทางกฎหมายที่เราใช้ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถือเป็นผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลที่สาม)

อย่างไรก็ตาม เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป แม้ว่าคุณจะคัดค้าน ในกรณีที่มีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายที่บังคับให้กระทำเช่นนั้น หรือเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ

สิทธิ์นี้จะแตกต่างออกไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางตรง และคุณสามารถอ่านเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิ์ของคุณในการเลือกไม่รับการตลาดทางตรงได้ใน 'คุณจะบอกเราเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะทางการตลาดของคุณได้อย่างไร' ส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

คุณยังสามารถคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงได้ตลอดเวลา (รวมถึงหากเรากำลังดำเนินการจัดทำโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางตรง)

สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมนั้น

หากคุณมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลหรือโพสต์โดยใช้รายละเอียดด้านล่าง 

 • บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ที่อยู่: เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 และ 23 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • รายละเอียดการติดต่อ
   • หมายเลขโทรศัพท์: 02-649-1999 
    วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.
   • อีเมล: THDPO@aig.com
 • บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ที่อยู่: เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 และ 23 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • รายละเอียดการติดต่อ
   • หมายเลขโทรศัพท์: 02-649-1999
    วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.
   • อีเมล: THDPO@aig.com

เราตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ข้อกำหนดทางกฎหมาย และวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  เราจะทำการอัปเดตบนเว็บไซต์นี้ และเราจะแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในบางประเทศ ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณ เราจะขอความยินยอมเพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างมีนัยสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด