เบี้ยประกันภัยการเดินทาง

Travel Guard® International

ฉันต้องการความคุ้มครองสำหรับ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

แผนรายเที่ยว ตารางเบี้ยประกันภัย (บาท)

ระยะเวลา

การเดินทาง
(วัน)

แผน A

แผน B

แผน C

แผน D

อายุ 15-75 ปี

อายุ 15-75 ปี

แรกเกิด - 85 ปี

แรกเกิด - 85 ปี

Asia

World-
wide

Asia

World-
wide

Asia

World-
wide

Asia

World-
wide

1-3

978

 1,319

722

961

483

627

213

 286 

4-6

1,148

 1,574

842

1,141

556

 735

249

 341

7-10

1,489

 1,830

1,081

1,320

699

 843

322

 395

11-14

1,830

 

2,342

1,320

1,678

843

 1,059

395

 503

15-18

2,171

 2,768

1,559

1,977

986

 1,237

467

 594

19-22

2,427

 3,109

1,738

2,216

1,094

 1,381

522

 667

23-27

2,683

 3,365

1,918

2,395

1,202

 1,488

577

 721

28-31

2,939

 3,536

2,096

2,515

1,309

 1,561

631

 758

32-38

3,536

 4,134

2,513

2,933

1,561

 1,813 

758

885 

39-45

4,134

 4,731

2,932

3,350

1,813

 2,063 

885

 1,011

46-52

4,731

 5,328

3,349

3,768

2,063

 2,315 

1,011

  1,139 

53-59

5,328

 5,924

3,767

4,186

2,315

 2,567 

1,139

 1,265

60-66

5,924

 6,522

4,185

4,603

2,567

 2,819 

1,265

 1,393

67-73

6,522

 7,119

4,602

5,021

2,819

 3,070 

1,393

 1,519

74-80

7,119

 7,716

5,020

5,439

3,070

 3,322 

1,519

 1,646

81-87

7,716

 8,314

5,438

5,857

3,322

 3,574 

1,646

 1,773

88-94

8,314

 8,911

5,856

6,275

3,574

 3,825 

1,773

 1,900

95-101

8,911

 9,508

6,275

6,692

3,825

 4,077 

1,900

  2,027 

102-108

9,508

 10,106

6,691

7,110

4,077

 4,329 

2,027

   2,154 

109-115

10,106

10,703 

7,109

7,528

4,329

 4,581 

2,154

   2,280 

116-122

10,703

11,300 

7,527

7,945

4,581

 4,832 

2,280

  2,408

123-129

11,300

 11,898

7,944

8,363

4,832

5,084

2,408

  2,534

130-136

11,898

 12,495

8,362

8,782

5,084

5,336

2,534

  2,661

137-143

12,495

 13,092

8,781

9,199

5,336

5,587

2,661

  2,788

144-150

13,092

 13,689

9,198

9,617

5,587

5,839

2,788

   2,915

151-157

13,689

 14,286

9,616

10,034

5,839

 6,091

2,915

   3,042

158-164

14,286

 14,883

10,033

10,452

6,091

 6,343

3,042

   3,169

165-171

14,883

 15,481

10,451

10,870

6,343

 6,594

3,169

    3,295

172-178

15,481

16,078 

10,869

11,287

6,594

 6,846

3,295

    3,423

179-180

16,078

16,675

11,286

11,706

6,846

 7,098

3,423

    3,549

หมายเหตุ : เบี้ยประกันดังกล่าว รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว


แผนรายปี ตารางเบี้ยประกันภัย (บาท)

เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
(สูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง)

แผน A

แผน B

แผน C

8,776

6,223

3,837

หมายเหตุ : เบี้ยประกันดังกล่าว  รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว