ประกันภัยการเดินทาง

Travel Guard®
ความคุ้มครองและการช่วยเหลือ
ตลอด 24 ชั่วโมง 
ไม่ว่าคุณจะอยู่ ณ ที่ใด

ฉันต้องการความคุ้มครองสำหรับ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

แผนรายเที่ยว


ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ - บาท

Plan A

Plan B

Plan C

Plan D

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : TA6

5,000,000

4,000,000

1,500,000

1,500,000

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล: TA1

5,000,000

3,000,000

2,000,000

2,000,000

3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย : TA2

250,000

150,000

70,000

40,000

4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล : TA11

250,000

150,000

70,000

-

5. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน : TA12 

25,000

15,000

7,000

-

6. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน : TA28

500

300

200

100

7. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับ ประเทศภูมิลำเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิ ลำเนา : TA7&TA8

จ่ายตามจริง

4,000,000

2,000,000

2,000,000

8. ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : TA27

4,000,000

3,000,000

1000,000

500,000

9. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : TA16

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

-

10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน : TA17

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

-

11. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว : TA19

6,000

4,000

-

-

12. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : TA20

60,000

40,000

30,000

-

13. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ : TA21

25,000

25,000

10,000

-

14. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : TA23

30,000

20,000

-

-

15. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : TA24

35,000

25,000

2,500

-

16. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน : TA25

15,000

10,000

5,000

-

17. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง : TA32

35,000

25,000

2,500

-

18. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน : TA29

20,000

10,000

-

-

19. ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า : TA30

25,000

20,000

15,000

-

หมายเหตุ:

  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 5 ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในต่างประเทศ 3,000 บาทต่อวัน และรักษาต่อเนื่องในประเทศ 1,000 บาทต่อวัน
  •  ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 11 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 12 ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สิน ส่วนตัว คุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 17 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการล่าช้า ทุกเวลาหก (6) ชั่วโมงเต็ม

*หมายเหตุ : ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

แผนรายปี


ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ - บาท

Plan A

Plan B

Plan C

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : TA6

5,000,000

4,000,000

1,500,000

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล: TA1

5,000,000

3,000,000

2,000,000

3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย : TA2

250,000

150,000

70,000

4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล : TA11

250,000

150,000

70,000

5. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน : TA12

25,000

15,000

7,000

6. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน : TA28

500

300

200

7. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับ ประเทศภูมิลำเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิ ลำเนา : TA7&TA8

จ่ายตามจริง

4,000,000

2,000,000

8. ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : TA27

4,000,00

3,000,000

1,000,000

9. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : TA16

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน : TA17

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

11. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว : TA19

6,000

4,000

-

12. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : TA20

60,000

40,000

30,000

13. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ : TA21

25,000

25,000

10,000

14. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : TA23

30,000

20,000

-

15. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : TA24

35,000

25,000

2,500

16. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน : TA25

15,000

10,000

5,000

17. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง : TA32

35,000

25,000

2,500

18. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน : TA29

20,000

10,000

-

19. ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า : TA30

25,000

20,000

15,000

หมายเหตุ:

  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 5 ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในต่างประเทศ 3,000 บาทต่อวัน และรักษาต่อเนื่องในประเทศ 1,000 บาทต่อวัน
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 11 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 12 ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สิน ส่วนตัว คุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 17 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการล่าช้า ทุกเวลาหก (6) ชั่วโมงเต็ม

*หมายเหตุ : ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง