ประกันเดินทาง
ในประเทศ

ความคุ้มครองที่มั่นใจ ยามคุณเดินทางทั่วไทย

ภาพรวม


แผนประกันภัยสำหรับการเดินทางในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในประเทศ อุ่นใจตลอดการเดินทางกับ 7 แผนความคุ้มครองที่มาพร้อมค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ*


การเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

บริการให้ความช่วยเหลือทั่วโลกที่เป็นของเราเอง

AIG เป็นผู้ให้บริการประกันภัยการเดินทางในประเทศไทย ที่มีบริษัทที่มีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกเป็นของตัวเอง Travel Guard® มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทั้งหมด 8 แห่งและมีพนักงานกว่า 1,000 คน ที่พูดได้หลากหลายภาษา พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง คุณจึงมั่นใจได้ยิ่งกว่าในคุณภาพการบริการและการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ไร้รอยต่อ

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

เรามีแผนความคุ้มครองชดเชยสูงถึง 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลถึง 100,000 บาท ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง

ความคุ้มครอง*


•ผู้ที่เดินทางคนเดียวหรือเป็นกลุ่มในประเทศและต่างประเทศ
•ความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง

•คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
•จำกัดอายุตั้งแต่ 1-85 ปี
•สำหรับอายุระหว่าง 71 -85 ปี สามารถเลือกซื้อทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
•ค่าเบี้ยประกันขั้นต่ำ 260 บาทต่อกรมธรรม์
•ครอบคลุมถึง 180 วัน ต่อการเดินทางแต่ละครั้ง

  • คุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเดินทางในแต่ละเที่ยว
  • คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด24 ชั่วโมง ระหว่างที่เดินทางและอยู่ในต่างประเทศ
  • คุ้มครองแก่ผู้เดินทางที่เดินทางออกจากประเทศไทย โดยเริ่มต้นคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิ้นสุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่กลับถึงประเทศไทย หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

ตารางความคุ้มครองและผลประโยชน์.

*หมายเหตุ

• ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย 
• ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้ (หากมี)

• คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

เรามี 2 แผนให้คุณเลือก ดังนี้

แผน A : คุ้มครองกรณีเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ พร้อมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

แผน B : คุ้มครองกรณีเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ พร้อมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ

Benefits

Benefit Amounts - Baht

A

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

700,000

1,000,000

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

 

B

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

700,000

1,000,000

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

การเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

 

*หมายเหตุ : ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

สามารถยื่นเรื่องสินไหมทดแทน บริการสินไหมทดแทน

อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทางในประเทศ

ซื้อแผนประกัน


คุณสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้