Skip Navigation?
 

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ FAQs

เพราะการเดินทางไปต่างประเทศถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่ต่างประเทศจะ มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและผู้เดินทางไปประเทศในยุโรปจะต้องยื่นประกันภัยการ เดินทางไปพร้อมกับการขอวีซ่าด้วย

ยังไม่มี บริษัทมีกรมธรรม์แบบรายเที่ยวที่มีความคุ้มครองสูงสุด 180 วัน และกรมธรรม์แบบรายปีที่มีความคุ้มครองไม่เกิน 120 วันต่อการเดินทาง 1 ครั้ง ซึ่งใน 1 ปี สามารถเดินทางกี่ครั้งก็ได้ โดยกรมธรรม์มีอายุ 1 ปี

ได้ โดยยกเลิกกรมธรรม์ก่อนวันเริ่มคุ้มครองอย่างน้อย 1 วัน โดยจะมีการหักค่าใช้จ่ายในส่วนของอากรออกก่อนที่จะทำการคืนค่าเบี้ยประกัน ภัย และต้องส่ง 1) แบบฟอร์มขอคืนเบี้ย 2)สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ตของลูกค้าพร้อมเซ็นต์ยืนยัน ประกอบการยกเลิก 3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย

ต้องสำรองจ่ายไปก่อนในกรณีที่มีค่ารักษาพยาบาลจำนวนไม่มาก แต่ถ้าเป็นจำนวนมากให้ผู้เอาประกันภัยติดต่อขอรับคำปรึกษากับศูนย์ให้ความ ช่วยเหลือฉุกเฉินโดยการโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่มี แต่จะต้องมีความเหมาะสมกับอาการของแต่ละโรค

กรมธรรม์จะหมดความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

ได้ แต่จะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นอยู่หรือโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะของโรคประจำตัว ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล, ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน, ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา และค่าชดเชยการสูญเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

ไม่คุ้มครองอาการที่เกี่ยวข้องกับฟัน ยกเว้นกรณีเกิดจากอุบัติเหตุแล้วทำให้ฟันหักและจำเป็นจะต้องรักษา

เรามีความคุ้มครองการส่งศพกลับประเทศ โดยศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน จะเป็นผู้ดำเนินการที่จำเป็นในการนำศพผู้เสียชีวิตกลับสู่ประเทศไทย

ไม่ต้องจ่าย บริษัทจะเป็นผู้จ่ายให้กับศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน  เอง แต่ถ้ามีการสำรองจ่ายไปก่อน บริษัทจะชดใช้คืนให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัยตามที่เกิดขึ้นจริงสำหรับ บริการต่างๆ เช่น การจัดการของผู้จัดการศพ (สัปเหร่อ) ,ค่าหีบศพ , การดองศพ , การฌาปนกิจศพ เป็นต้น

ได้ บริษัทจะชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว หรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเร่งด่วนที่ผู้เอาประกันภัยได้สำรองจ่ายไป ก่อน