Skip Navigation?
 

ภาพรวม

แผนประกัน “ICPA” (Income Continueous Personal Accident)

แผนประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนสำหรับครอบครัว คู่สมรส และบุตรที่คุณรัก ด้วยความคุ้มครองเงินชดเชยรายเดือนต่อเนื่อง นานถึง 12 เดือน ในกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์*

ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพและต่ออายุได้จนถึงอายุ 65 ปี

เบี้ยประกันไม่ปรับตามอายุ

ให้ความคุ้มครองสูง สำหรับกรณีการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ และขยายความคุ้มครองถึงกรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย

มีค่ารักษาพยาบาลกรณีต้องเข้ารับการรักษาอันเนื่องจากอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีผลประโยชน์เงินชดเชยรายเดือนต่อเนื่อง นาน 12 เดือน กรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

*ความคุ้มครองเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่ปรากฏด้านล่าง

คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลกในกรณีบาดเจ็บและอุบัติเหตุ

ใครสามารถสมัครแผนนี้ได้บ้าง

ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 20-60 ปี ที่ได้รับการเรียนเชิญจากบริษัท

ความคุ้มครอง*

ความคุ้มครองเนื่องจากอุบัติเหตุ

แผน 1

แผน 2

แผน 3

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ

500,000

1,000,000

1,500,000

ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

500,000

1,000,000

1,500,000

กรณีถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย

250,000

500,000

750,000

กรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

250,000

500,000

750,000

ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุต่อครั้ง

25,000

50,000

75,000

เงินชดเชยรายเดือนต่อเนื่อง/เดือน จำนวน 12 เดือนกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

25,000

50,000

75,000

*หมายเหตุ : ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้
คำแนะนำ: ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง
 

ซื้อแผนประกัน

ทางโทรศัพท์ 0 2649 1999 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ