Skip Navigation?
 

ประกันภัยรถยนต์

เรานำเสนอแผนประกันภัยรถยนต์และการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน
 

ประกันภัยรถยนต์ 2+, 3+ (Car Insurance) - AIG Thailand

ความคุ้มครองที่ครบครันสำหรับรถของคุณจากการชนกับพาหนะอื่นๆที่วิ่งบนถนน ไฟไหม้หรือการโจรกรรม (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือกใช้) ผู้โดยสารทุกคนในรถและผู้ขับขี่จะได้รับความคุ้มครองโดยได้รับผลประโยชน์ เช่น ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และหลักทรัพย์ในการประกันตัว แผนนี้ยังมอบความคุ้มครองที่จำเป็นสำหรับความรับผิดตามกฎหมายของคุณต่อบุคคลที่สาม ในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความผิดของคุณ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2
แผนประกันภัยคุ้มครองไฟไหม้/โจรกรรม และบุคคลที่สาม

ความคุ้มครองที่ครบครันสำหรับรถของคุณจากเหตุไฟไหม้หรือโจรกรรม ผู้โดยสารทุกคนในรถ และผู้ขับขี่จะได้รับความคุ้มครองโดยได้รับผลประโยชน์ เช่น ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และหลักทรัพย์ในการประกันตัว ทั้งยังครอบคลุมความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สามในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากความผิดของคุณ

พ.ร.บ. แผนประกันภัยแบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (Car Insurance) - AIG Thailand

ความคุ้มครองที่จำเป็นสำหรับความรับผิดตามกฎหมายของคุณต่อบุคคลที่สาม ในส่วนของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของบุคคลที่สาม,ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่บังคับให้ต้อง มีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535.

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
แผนประกันภัยที่ครอบคลุมทุกภัย

ความคุ้มครองที่ครบครันสำหรับรถของคุณหากเกิดอุบัติเหตุใดๆ เช่น การชน ไฟไหม้ การโจรกรรม รถคว่ำ หรือจากสาเหตุภายนอกใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ผู้โดยสารทุกคนในรถและผู้ขับขี่จะได้รับการคุ้มครองโดยได้รับผลประโยชน์ เช่น การคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และหลักทรัพย์ในการประกันตัว ทั้งยังครอบคลุมความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม ในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากความผิดของคุณ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3
แผนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

ความคุ้มครองที่ครบครันสำหรับความรับผิดตามกฎหมายของคุณต่อบุคคลที่สาม ในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความผิดของคุณ ผู้โดยสารทุกคนในรถและผู้ขับขี่จะได้รับการคุ้มครอง โดยได้รับผลประโยชน์ เช่น การคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และหลักทรัพย์ ในการประกันตัว

YOUR CHOICE

รับประกันเลือกซ่อม สถานบริการซ่อมรถยนต์ ที่ไหนก็ได้ สำหรับรถยนต์ที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายซึ่งผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันขณะเกิดเหตุ ประสงค์จะนำเข้าซ่อมยังอู่ที่ผู้เอาประกันให้ความไว้วางใจในการจัดซ่อม ทั้งเบี้ยซ่อม อู่ห้าง และ เบี้ยธรรมดา (เฉพาะกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1, 2+ และ 3+)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม